កែវយឺតអវកាស Kepler របស់ NASA រកឃើញភពថ្មី ជាង ១០០ ហើយ

គីស៊ីមី៖ បើគិតមកត្រឹមថ្ងៃពុធ ទី០៦ ខែមករា ឆ្នាំ ២០១៦ កែវយឺតអវកាស Kepler របស់ អង្គការ NASA បានរកឃើញភពថ្មីៗ ជាង ១០០ ហើយ ក្នុងនោះភពមួយចំនួនត្រូវបានក្រុម អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអះអាងថា អាចនឹងជាកន្លែងដែលមានជីវិតរស់នៅ ក្នុងទម្រង់ណាមួយ ដោយសារតែមានលក្ខណៈស្រដៀងទៅនឹងភពផែនដី។

នៅក្នុងរយៈពេលជាង ២ឆ្នាំ ក្រោយការបង្ហោះចេញផែនដី Kepler បានបំពេញបេសកកម្ម ប្រកប ដោយផ្លែផ្កាជាច្រើន ដែលកែវយឺតនៅលើផែនដីមិនអាចធ្វើបាន។ កែវយឺត នេះគឺ ស្ថិតនៅ ក្នុងគម្រោងទឹកប្រាក់ចំនួន ៦០០ លានដុល្លារអាមេរិក ដែលបានចាប់ផ្តើមគម្រោង ការផលិត កាលពីឆ្នាំ ២០០៩ និងបានសម្រេចកាលពីឆ្នាំ ២០១៣។

គួរបញ្ជាក់ថា កែវយឺត អវកាស Kepler ធ្វើការស្វែងរកភពថ្មីៗ តាមរយៈមធ្យោបាយធ្វើដំណើរ ឆ្លងកាត់។ មានន័យថា ដូចជាភពផែនដីដែរ ពេលដែលផែនដី ធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ព្រះអាទិត្យ ដែលជាផ្កាយរបស់ខ្លួននោះ ស្រមោលរបស់ផែនដី នឹងជះមកលើកែវយឺត ទើបទិន្នន័យបញ្ជាក់ ថា ផ្កាយនោះ មានភពវិលជុំវិញ។ បន្ទាប់មកទៀត ក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ នឹងធ្វើការគណនា ពីទំហំផ្កាយ នឹងភព ព្រមគម្លាតរវាងភព និង ផ្កាយ របស់វានោះ។

សម្រាប់ភពដែល ត្រូវបានចាត់ទុកថាមានលក្ខណៈដូចផែនដី គឺ យោងទៅលើកត្តាចម្បងៗ មួយចំនួនដូចជា ទំហំ, ចម្ងាយពីព្រះអាទិត្យ ឬ ផ្កាយ របស់វា, និង ល្បឿនភព ដែលធ្វើការវិល ជុំវិញ ផ្កាយរបស់ខ្លួននោះផងដែរ។ កន្លងមក ភពនិមួយៗ ដែលគេអះអាងថា អាចមានជីវិត រស់ នៅនោះ គ្រាន់តែជាសន្និដ្ឋានប៉ុណ្ណោះ ដោយយោងទៅកត្តាទាំងអស់ខាងលើ៕

កែវយឺតអវកាស Kepler របស់ NASA រកឃើញភពថ្មី ជាង ១០០ ហើយ