ប៉ារីស៖ ជន​​កាន់កំាបិត​វាយ​ប្រហារ​ប៉ុស្តិ៍ប៉ូលិសមានកាន់រូបទង់ក្រុម IS

ពាក់មួក​សុវត្ថិភាព​ក្លាយជា​កាតព្វកិច្ច​របស់​សិស្ស​បឋមសិក្សា ហ៊ុន នាង បឹងត្របែក​ខាងកើត​