មិត្ត​ភាពរលាយ​ភ្លាម បើ​បុគ្គល​ចាប់ផ្តើម​ឲ្យ​តម្លៃ​ប្រយោជន៍​ធំ​ពេក​

ពាក់មួក​សុវត្ថិភាព​ក្លាយជា​កាតព្វកិច្ច​របស់​សិស្ស​បឋមសិក្សា ហ៊ុន នាង បឹងត្របែក​ខាងកើត​