ជប៉ុន​មិន​ផ្តល់​សំណង​ដល់​ស្ត្រី​បម្រើ​ផ្លូវភេទ​តៃវ៉ាន់ ចិន​និង​ហ្វីលីពីន​សម័យ​សង្គ្រាម​

ពាក់មួក​សុវត្ថិភាព​ក្លាយជា​កាតព្វកិច្ច​របស់​សិស្ស​បឋមសិក្សា ហ៊ុន នាង បឹងត្របែក​ខាងកើត​