អ្នកធ្វើ​ប័​ណុ្ណ​បើកបរ​ម៉ូតូ អាច​ដក​លុយ​វិញ ចាប់ពី​ថ្ងៃទី​១១​មករា ដល់​ថ្ងៃទី​១១​មេសា នៅ​មន្ទីរ​សាធារណការ និង​ដឹកជញ្ជូន​រាជធានី​ខេត្ត​

ភ្នំពេញ: ​រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង​សាធារណការ និង​ដឹកជញ្ជូន ព្រមទាំង​រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ បានចេញ​ប្រកាស​រួមគ្នា ឲ្យ​អ្នក​ដែល​ធ្វើ​ប័ណ្ណបើកបរ​ម៉ូតូ អាច​ដក​លុយ​វិញ ចាប់ពី​ថ្ងៃទី​១១​មករា ដល់​ថ្ងៃទី​១១​មេសា នៅ​មន្ទីរ​សាធារណការ និង​ដឹកជញ្ជូន​រាជធានី​ខេត្ត​។ ប្រកាស​អន្តរក្រសួង​នោះ ត្រូវបាន​គេ​ផ្សព្វផ្សាយ នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃទី​៨ ខែមករា ឆ្នាំ​២០១៦​។​

អ្នកធ្វើ​ប័​ណុ្ណ​បើកបរ​ម៉ូតូ អាច​ដក​លុយ​វិញ ចាប់ពី​ថ្ងៃទី​១១​មករា ដល់​ថ្ងៃទី​១១​មេសា នៅ​មន្ទីរ​សាធារណការ និង​ដឹកជញ្ជូន​រាជធានី​ខេត្ត​

អ្នកធ្វើ​ប័​ណុ្ណ​បើកបរ​ម៉ូតូ អាច​ដក​លុយ​វិញ ចាប់ពី​ថ្ងៃទី​១១​មករា ដល់​ថ្ងៃទី​១១​មេសា នៅ​មន្ទីរ​សាធារណការ និង​ដឹកជញ្ជូន​រាជធានី​ខេត្ត​