តារាងនៃការប្រកួតប្រដាល់ក្បាច់គុនបុរាណខ្មែរគ្រប់ស្ថាប័ន សម្រាប់ថ្ងៃសុក្រ, ថ្ងៃសៅរ៍, និងថ្ងៃអាទិត្យ

សម្រាប់អ្នកដែលគាំទ្រវិស័យកីឡាប្រដាល់កម្ពុជា ខាងក្រោមនេះគឺជាតារាងពេលវេលា ប្រកួតប្រដាល់ក្បាច់គុនបុរាណខ្មែរគ្រប់ស្ថាប័ន សម្រាប់ថ្ងៃសុក្រ, ថ្ងៃសៅរ៍, និងថ្ងៃអាទិត្យ។ តើគូរមួយណាដែលអ្នកចង់ទស្សនាជាងគេ?

Screen-Shot-2016-01-07-at-2.32.11-PM

Screen-Shot-2016-01-07-at-2.32.20-PM

Screen-Shot-2016-01-07-at-2.32.28-PM

Screen-Shot-2016-01-07-at-2.32.36-PM

Screen-Shot-2016-01-07-at-2.32.44-PM

Screen-Shot-2016-01-07-at-2.32.56-PM

Screen-Shot-2016-01-07-at-2.33.06-PM

Screen-Shot-2016-01-07-at-2.33.12-PM

Screen-Shot-2016-01-07-at-2.33.19-PM

Screen-Shot-2016-01-07-at-2.33.27-PM

Screen-Shot-2016-01-07-at-2.33.32-PM

Screen-Shot-2016-01-07-at-2.33.40-PM

Screen-Shot-2016-01-07-at-2.33.48-PM

Screen-Shot-2016-01-07-at-2.33.54-PM

Screen-Shot-2016-01-07-at-2.34.01-PM