ជំងឺ​គ្រុន​ចាញ់​នៅ​តំបន់​ជា​ច្រើន​នៅ​កម្ពុជា​សុំានឹង​ថ្នាំពេទ្យ​

តាម​ឯកសារ​ស្រាវ​ជ្រាវ​ដែល​បាន​ចុះ​ផ្សាយ​នៅ​ក្នុង​ទស្សនាវដ្ដី The Lancet អំពី​ជំងឺ​ឆ្លង​ឲ្យ​ដឹង​ថា ប៉ារ៉ាស៊ីត​ចម្លង​ជំងឺ​គ្រុន​ចាញ់​នៅ​តំបន់​ជា​ច្រើន​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​​បាន​វិវឌ្ឍ​ខ្លួន​ទៅ​សុំា​ទៅ​នឹង​ថ្នាំ​ខ្លាំង​មួយ​ដែល​គេ​ប្រើ​ដើម្បី​ព្យា​បាល​ជំងឺ​នេះ​នៅ​អាស៊ី​អាគ្នេយ៍​។