និស្សិត ៩ប្រទេស ចូលរួមប្រកួតចម្លាក់ព្រិល អន្តរជាតិព្រិលលើកទី៨ នៅចិន

ទីក្រុងហាប៊ីន៖ យោងតាមគេហទំព័រ ស៊ិនហួ ចុះផ្សាយនាថ្ងៃទី៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៦ បានឲ្យដឹងថា និស្សិតមហាវិទ្យាល័យសូនរូប បាននាំគ្នាចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍ការប្រកួតប្រជែង ចម្លាក់ព្រិលអន្ដរជាតិ លើកទី៨ នៅទីក្រុងហាប៊ីន នៃខេត្ត Heilongjiang ភាគឦសានរបស់ប្រទេសចិន។

ព្រឹត្តិការណ៍ខាងលើនេះ ដោយមានការចូលរួមនិស្សិត មហាវិទ្យាល័យសូនរូប ដែលមកពី ៩ប្រទេស ចែកចេញជា ៦៤ក្រុម បាននាំគ្នាចម្លាក់រូបព្រិលប្លែកៗគ្នា នៅតាមទីសាធារណៈក្នុងហាប៊ីន ដើម្បីប្រកួតប្រជែងស្នាដៃរបស់ពួកគេ ចំពោះរូបចម្លាក់ទាំងនេះ ទទួលបានគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពីទស្សនិកជនជាភ្ញៀវទេសចរណ៍។

សូមទស្សនារូបភាពដូចខាងក្រោម៖

និស្សិត ៩ប្រទេស ចូលរួមប្រកួតចម្លាក់ព្រិល អន្តរជាតិព្រិលលើកទី៨ នៅចិន

និស្សិត ៩ប្រទេស ចូលរួមប្រកួតចម្លាក់ព្រិល អន្តរជាតិព្រិលលើកទី៨ នៅចិន

និស្សិត ៩ប្រទេស ចូលរួមប្រកួតចម្លាក់ព្រិល អន្តរជាតិព្រិលលើកទី៨ នៅចិន

និស្សិត ៩ប្រទេស ចូលរួមប្រកួតចម្លាក់ព្រិល អន្តរជាតិព្រិលលើកទី៨ នៅចិន

និស្សិត ៩ប្រទេស ចូលរួមប្រកួតចម្លាក់ព្រិល អន្តរជាតិព្រិលលើកទី៨ នៅចិន

និស្សិត ៩ប្រទេស ចូលរួមប្រកួតចម្លាក់ព្រិល អន្តរជាតិព្រិលលើកទី៨ នៅចិន

និស្សិត ៩ប្រទេស ចូលរួមប្រកួតចម្លាក់ព្រិល អន្តរជាតិព្រិលលើកទី៨ នៅចិន

និស្សិត ៩ប្រទេស ចូលរួមប្រកួតចម្លាក់ព្រិល អន្តរជាតិព្រិលលើកទី៨ នៅចិន