គណបក្ស​ប្រជា​ជន​នឹង​ពិភាក្សា​បញ្ហា​ដី​ធ្លី ​ពង្រឹង​ស្មារតី​សកម្ម​ជន និង​​បញ្ចូល​ឈាម​ថ្មី

គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា​នឹង​បើកិច្ច​ប្រជុំ​គណៈកម្មាធិការ​កណ្តាល​ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី​៩ ដល់​ថ្ងៃ​ទី​១០ មករា​នៅមជ្ឈមណ្ឌល​កោះពេជ្យ។ នេះ​គឺជា​កិច្ច​ប្រជុំ​លើក​ទី​៣៩​ដើម្បី​ដាក់​ទិស​ដៅ​សម្រាប់​ការ​បោះ​ឆ្នោត​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ឃុំ​សង្កាត់​នៅ​ឆ្នាំ​២០១៧។ កិច្ច​ប្រជុំ​ដែល​មាន​អ្នក​ចូល​រួម​ប្រមាណ​១៥០០នាក់ នេះ​នឹង​ពិភាក្សា​ស្តី​ពី​ទំនាស់​ដី​ធ្លី ការ​ពង្រឹង​សមាជិក​ភាព និង​ការ​ដាក់​បញ្ចូល​ឈាម​ថ្មី​ទៅ​ក្នុង​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ឃុំ​សង្កាត់។​