នគរបាល​ស្រុក​កោះធំ បញ្ជូន​ជនជាតិ​វៀតណាម​១៨​នាក់ ត្រឡប់​ទៅ​ប្រទេស​វៀតណាម វិញ

កណ្តាល:  កាលពី​វេលា​ម៉ោងជាង​២​រសៀល ថ្ងៃទី​៨ ខែមករា ឆ្នាំ​២០១៦​កម្លាំង​ប៉ុស្តិ៍​ច្រកទ្វារទ្វេភាគី​ជ្រៃ​ធំ បានទទួល​ជនជាតិ​វៀតណាម ចំនួន​១៨​នាក់ ស្រី​៣ នាក់​ពី​កម្លាំងអធិការដ្ឋាន​នគរបាល​ស្រុក​កោះធំ ដើម្បី​បញ្ជូន​ចេញ​ត្រឡប់​ទៅ​ប្រទេសវៀតណាម វិញ ក្នុងចំណោម​នោះ​៩​នាក់​មាន​លិខិតឆ្លងដែន ៩​នាក់​ទៀត​គ្មាន​ឯកសារ​អ្វី​ទាំងអស់ គោលបំណង​ពួកគេ​មក ដើរ​លក់​ឆ្នោត​និង​ជប់​ខ្យល់​។​

​ជនជាតិ​វៀតណាម​ទាំងនោះ​៖​ទី​១.​ឈ្មោះ ជឿ​ង យុំ​ា​ង​សឺ​ក ភេទ ប្រុស អាយុ​៣៥​ឆ្នាំមុខរបរ​លក់​ឆ្នោត​រស់នៅ ភូមិ​យ៊ិ​ន​ថា​ន់ ឃុំ​យ៊ិ​ន​ជឿ​ង ស្រុក​អាន​ភូ ខេត្ត​អាង យ៉ាង​,ប្រទេស​វៀតណាម (​គ្មាន​លិខិតឆ្លងដែន​)​។​២.​ឈ្មោះ សាន អ៊ី​ម ភេទ ប្រុស អាយុ ២៧ឆ្នាំ  មុខរបរ​លក់​ឆ្នោត រស់នៅ ភូមិ​ខាន់​អាង ឃុំ​តាំង​ថា​ន់ ស្រុក អាន​ភូ ខេត្ត​អាងយ៉ាង ប្រទេស​វៀតណាម (​គ្មាន​លិខិតឆ្លងដែន )​។​៣.​ឈ្មោះ ង្វៀង យុំ​ា​ង​ជឿ ភេទប្រុស អាយុ ២៨ ឆ្នាំ​មុខរបរ​លក់​ឆ្នោត រស់នៅ ភូមិ​យ៊ិ​ន​ថា​ន់ ឃុំ​យ៊ិ​ន​ជឿ​ង ស្រុកអាន​ភូ ខេត្ត​អាង យ៉ាង ប្រទេស​វៀតណាម (​គ្មាន​លិខិតឆ្លងដែន​)​។​៤.​ឈ្មោះ ផាមវ៉ាន់​ទៀង ភេទ​ប្រុស អាយុ ៥៧​ឆ្នាំ  មុខរបរ​លក់​ឆ្នោត រស់នៅ ភូមិ​ភូ​ថា​ន់ ឃុំ​ភូ​ហ៊ូស្រុក​អាន​ភូ ខេត្ត​អាងយ៉ាង ប្រទេស​នៀត​ណា​ម (​គ្មាន​លិខិតឆ្លងដែន​)​។​៥.​ឈ្មោះ ហ្វិន វ៉ាន់​សុង ភេទ​ប្រុស អាយុ ៣៧​ឆ្នាំ  មុខរបរ​លក់​ឆ្នោត រស់នៅ ភូមិ​លេខ​១ ឃុំ​ឡុង​បិន ស្រុក អាន​ភូ ខេត្ត​អាង យ៉ាង ប្រទេស​វៀតណាម (​គ្មាន​លិខិតឆ្លងដែន​)​។​៦.​ឈ្មោះដិ​ន វ៉ាន់​វ៉ុ​យ ភេទ​ប្រុស អាយុ ៤៥​ឆ្នាំ  មុខរបរ​លក់​ឆ្នោត រស់នៅ​ភូមិ ភូ​ថា​ន់ ឃុំ​ភូហ៊ូ ស្រុក​អាន​ភូ ខេត្ត អាងយ៉ាង ប្រទេស​វៀតណាម (​គ្មាន​លិខិតឆ្លងដែន​)​។​៧.​ឈ្មោះ ផាម វ៉ាន់​ទឹង ភេទ​ប្រុស អាយុ ២២​ឆ្នាំ មុខរបរ​លក់​ឆ្នោត រស់នៅ ភូមិ​ភូ​ថា​ន់ ឃុំ​ភូ​ហ៊ូស្រុក​អាន​ភូ ខេត្ត​អាងយ៉ាង ប្រទេស វៀតណាម (​គ្មាន​លិខិត​ឆ្លង ដែន​)​។​៨.​ឈ្មោះឡេ យុំាង​ហាវ ភេទ​ប្រុស អាយុ ២២​ឆ្នាំ  មុខរបរ​លក់​ឆ្នោត រស់នៅ ភូមិ​យ៊ិ​ន​ថា​ន់ឃុំ​យ៊ិ​ន ជឿ​ង ស្រុក​អាន​ភូ ខេត្ត​អាងយ៉ាង​ប្រទេស​​វៀតណាម​កាន់​លិខិតឆ្លងដែន​លេខ​: B9815430​។​៩.​ឈ្មោះ ង្វៀង យុំ​ា​ង​អិ ភេទ ប្រុស អាយុ ៣២ ឆ្នាំ មុខរបរ​លក់ឆ្នោត រស់នៅ​ភូមិ​យ៊ិ​ន​ថា​ន់ ឃុំ​យ៊ិ​ន​ជឿ​ង ស្រុក​អាន​ភូ ខេត្ត​អា​យ៉ាង ប្រទេសវៀតណាម​កាន់​លិខិត ឆ្លងដែន​លេខ​: C1151020​។​១០.​ឈ្មោះ ឡេ យុំ​ា​ង​គមភេទ​ប្រុស អាយុ ៥០ ឆ្នាំ មុខរបរ​លក់​ឆ្នោត រស់នៅ ភូមិ យ៊ិ​ន​ថា​ន់ ឃុំ​យ៊ិ​ន​ជឿ​ងស្រុក អាន​ភូ ខេត្ត​អាង យ៉ាង ប្រទេស​វៀតណាម កាន់​លិខិតឆ្លងដែន​លេខ​: C1008881​។​១១.ឈ្មោះ ង្វៀង តាំង​ខាន់ ភេទ​ប្រុស អាយុ​៣៤ ឆ្នាំ  មុខរបរ​លក់​ឆ្នោត រស់នៅ​ភូមិ​យ៊ិ​នថា​ន់ ឃុំ​យ៊ិ​ន​ជឿ​ង ស្រុក អាន​ភូ ខេត្ត​អាងយ៉ាង ប្រទេស​វៀតណាម កាន់​លិខិតឆ្លងដែន​លេខ​: B9810865​។​១២.​ឈ្មោះ ង្វៀង យុំ​ា​ង​សឺ​ង ភេទ​ប្រុស អាយុ ៤០​ឆ្នាំមុខរបរ​លក់​ឆ្នោត រស់នៅ ភូមិ​វឺ​ថា​យ ឃុំ​ដុង​គី ស្រុក​អាន​ភូ ខេត្ត​អាង យ៉ាង ប្រទេសវៀតណាម កាន់​លិខិតឆ្លងដែន​លេខ​: C1131835​។​១៣.​ឈ្មោះ ឡេ យុំ​ា​ង​សេនភេទ​ប្រុស អាយុ ៥០​ឆ្នាំ មុខ របរ​លក់​ឆ្នោត រស់នៅ ភូមិ​យ៊ិ​ន​ថា​ន់ ឃុំ​យ៊ិ​ន​ជឿ​ងស្រុក អាន​ភូ ខេត្ត​អាង យ៉ាង ប្រទេស​វៀតណាម​កាន់​លិខិតឆ្លងដែន​លេខ​: B9750865។​១៤.​ឈ្មោះ ង្វៀង យុំ​ា​ង​ស៊ឺ ភេទ​ប្រុស អាយុ ៤៥​ឆ្នាំ មុខរបរ​លក់​ឆ្នោតរស់នៅ ភូមិ យ៊ិ​ន​ថា​ន់ ឃុំ​យ៊ិ​ន​ជឿ​ង ស្រុក​អាន​ភូ ខេត្ត​អាងយ៉ាង ប្រទេសវៀតណាម​កាន់​លិខិតឆ្លងដែន​លេខ​: B9750864​។​១៥.​ឈ្មោះ ចាំង យុំ​ា​ង​អឺភេទ ប្រុស អាយុ ៣២​ឆ្នាំ  មុខរបរ​លក់​ឆ្នោត រស់នៅ ភូមិ​យ៊ិ​ន​ថា​ន់ ឃុំ​យ៊ិ​ន​ជឿ​ង ស្រុកអាន​ភូ ខេត្ត​អាង យ៉ាង​ប្រទេស​វៀតណាម​កាន់​លិខិត​ឆ្លង​​ដែន​លេខ​: B9750866​។​១៦.​ឈ្មោះ ឡេ ធី ហាយ ភេទ​ស្រី អាយុ ៥១​ឆ្នាំ  មុខរបរ លក់​ឆ្នោត​រស់នៅ ភូមិ​យ៊ិ​ន​ថាន់ ឃុំ​យ៊ិ​ន​ជឿ​ង ស្រុក​អាន​ភូ ខេត្ត​អាង យ៉ាង ប្រទេស​វៀតណាម​កាន់​លិខិតឆ្លងដែនលេខ​: C1008880​។​១៧.​ឈ្មោះ ឡេ ធី យី​ម ភេទ​ស្រី អាយុ ៤៥​ឆ្នាំ មុខរបរជប់​ខ្យល់ រស់នៅ​ភូមិ​យ៊ិ​ន​ថា​ន់ ឃុំ​យ៊ិ​ន​ជឿ​ង ស្រុក អាន​ភូ ខេត្ត​អាង យ៉ាងប្រទេស​វៀតណាម​កាន់​លិខិតឆ្លងដែន​លេខ​: C0833493​។​១៨.​ឈ្មោះ ជឿ​ង ធីគ្រឿ ភេទ​ស្រី អាយុ ៤៤​ឆ្នាំ  មុខរបរ​ជប់​ខ្យល់ រស់នៅ ភូមិ វឹក​ខាន់ ឃុំ​វឹក​ថា​យ ស្រុកអាន​ភូ ខេត្ត​អាង យ៉ាង ប្រទេស​វៀតណាម​(​គ្មាន​លិខិតឆ្លងដែន​)៕​

នគរបាល​ស្រុក​កោះធំ បញ្ជូន​ជនជាតិ​វៀតណាម​១៨​នាក់ ត្រឡប់​ទៅ​ប្រទេស​វៀតណាម វិញ

នគរបាល​ស្រុក​កោះធំ បញ្ជូន​ជនជាតិ​វៀតណាម​១៨​នាក់ ត្រឡប់​ទៅ​ប្រទេស​វៀតណាម វិញ