កំពូលតារា ស្រីនៅចិន ដែលមាន សម្រស់ស្អាត តាំងពីកំណើត

តារា៖ Liu Yifei , Fan Bingbing និង Vicki Zhaowei ជាដើម គឺសុទ្ធសឹងតែជា កំពូលតារាសម្ដែង ប្រចាំប្រទេសចិន ដោយមានអ្នកគាំទ្រ រាប់ពាន់នាក់។ លើសពីនេះទៅទៀត កេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់ពួកគេ មិនមែនល្បីតែនៅតំបន់អាស៊ីនោះទេ សូម្បីតែនៅតំបន់អឺរ៉ុប ដែលមានតារា Hollywood ជាច្រើននោះ ក៏មានអ្នកខ្លះជា Fan ផ្កាប់មុខរបស់ពួកគេដែរ។

ដើម្បីបង្ហាញពី កុមារភាពរបស់ តារាស្រីទាំងអស់ ព្រឹកនេះ Sabay សូមលើកយករូបភាព ពីក្មេងដើម្បីឱ្យប្រិយមិត្តបាន មើលជាការកម្សាន្ត៖

Liu Yifei,

កំពូលតារា ស្រីនៅចិន ដែលមាន សម្រស់ស្អាត តាំងពីកំណើត

Eva Huang

កំពូលតារា ស្រីនៅចិន ដែលមាន សម្រស់ស្អាត តាំងពីកំណើត

Fan Bingbing

កំពូលតារា ស្រីនៅចិន ដែលមាន សម្រស់ស្អាត តាំងពីកំណើត

Gao Yuanyuan

កំពូលតារា ស្រីនៅចិន ដែលមាន សម្រស់ស្អាត តាំងពីកំណើត

Li Bingbing

កំពូលតារា ស្រីនៅចិន ដែលមាន សម្រស់ស្អាត តាំងពីកំណើត

Vicki Zhaowei

កំពូលតារា ស្រីនៅចិន ដែលមាន សម្រស់ស្អាត តាំងពីកំណើត

Xu Jinglei

កំពូលតារា ស្រីនៅចិន ដែលមាន សម្រស់ស្អាត តាំងពីកំណើត

Zhang Liyin

កំពូលតារា ស្រីនៅចិន ដែលមាន សម្រស់ស្អាត តាំងពីកំណើត

Zhang Ziyi

កំពូលតារា ស្រីនៅចិន ដែលមាន សម្រស់ស្អាត តាំងពីកំណើត

Zhou Xun

កំពូលតារា ស្រីនៅចិន ដែលមាន សម្រស់ស្អាត តាំងពីកំណើត

Cecilia Cheung

កំពូលតារា ស្រីនៅចិន ដែលមាន សម្រស់ស្អាត តាំងពីកំណើត

Charlene Choi

កំពូលតារា ស្រីនៅចិន ដែលមាន សម្រស់ស្អាត តាំងពីកំណើត

Gillian Chung

កំពូលតារា ស្រីនៅចិន ដែលមាន សម្រស់ស្អាត តាំងពីកំណើត

Kelly Chen

កំពូលតារា ស្រីនៅចិន ដែលមាន សម្រស់ស្អាត តាំងពីកំណើត

Maggie Cheung

កំពូលតារា ស្រីនៅចិន ដែលមាន សម្រស់ស្អាត តាំងពីកំណើត

Barbie Hsu

កំពូលតារា ស្រីនៅចិន ដែលមាន សម្រស់ស្អាត តាំងពីកំណើត

Ariel Lin

កំពូលតារា ស្រីនៅចិន ដែលមាន សម្រស់ស្អាត តាំងពីកំណើត

ប្រភព៖ សប្បាយ