អាមេរិក​ពឹង​ក្រុមហ៊ុន​យក្សផ្នែក​​អ៊ីនធ័រនែត​ដើម្បី​ទប់​ស្កាត់​មនោគមវិជ្ជាជីហាត

ដើម្បី​ប្រយុទ្ធ​ប្រឆាំង​នឹង​ការ​ឃោសនា​មនោគមវិជ្ជា​ជីហាត នៃ​អង្គការ​រដ្ឋ​អ៊ីស្លាម សហរដ្ឋ​អាមេរិក​បាន​ប្រកាស​នៅ​ថ្ងៃ​សុក្រទី ៨ មករា បង្កើត​ភ្នាក់ងារ​មួយ​ សម្រាប់​ប្រឆាំង​នឹង​ភាព​ហិង្សា​ជ្រុល​និយម និង​ការ​ផ្តាច់​ខ្លួន​ទៅ​ធ្វើ​ជា​ជីហាត​នៅ​លើ​ទឹក​ដី​អាមេរិក​ ដោយ​បាន​បញ្ចុះ​បញ្ចូល​ក្រុមហ៊ុន​យក្ស​អ៊ីនធ័រនែត​ ឱ្យ​ជួយ​សម្រួល​ផ្នែកបណ្តាញ​ទិន្នន័យ។