កម្ពុជានឹង​ធ្វើជា​ម្ចាស់ផ្ទះ ​នៃកិច្ច​ប្រជុំ​សមាគម​ អ្នកវាយតម្លៃ​អាស៊ាន លើក​ទី​១៩​

ភ្នំពេញ៖ ក្នុងវេទិការ សមាគមភ្នាក់ងារអចលនវត្ថុកម្ពុជា បើកកិច្ចប្រជុំបូកសរុបការងារ និងកំណត់ផែនការសកម្មភាព ឆ្នាំ២០១៦ ជម្រុញអចលនវត្ថុ កម្ពុជាឲ្យកាន់តែរីកចម្រើន លោក គីម ហ៊ាង ដែលជាប្រធានសមាគមនេះ លើកឡើងថា នៅឆ្នាំ២០១៥ សមាគមបានអូសទាញ ក្រុមហ៊ុនមកធ្វើជាសមាជិក កើនឡើងដល់ ៨០ក្រុមហ៊ុន ក្នុងនោះមានក្រុមហ៊ុនជាតិ ចំនួន៦២ និងក្រុមហ៊ុនអន្ដរជាតិចំនួន ១៨ក្រុមហ៊ុន ពោលគឺមានចំនួន កើនឡើងជាងឆ្នាំ២០១៤។

លោកបានបង្ហើប ក្នុងវេទិការនោះថា កម្ពុជានឹងត្រូវធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះ រៀបចំកិច្ចប្រជុំសមាគមអ្នក វាយតម្លៃអាស៊ានលើក ទី១៩ នាខែឧសភា ឆ្នាំ ២០១៦ ខាងមុខ៕

កម្ពុជានឹង​ធ្វើជា​ម្ចាស់ផ្ទះ ​នៃកិច្ច​ប្រជុំ​សមាគម​ អ្នកវាយតម្លៃ​អាស៊ាន លើក​ទី​១៩​