​សាកលវិទ្យាល័យ​ លីងណាន ​ក្រុងហុងកុង ​ផ្ត​ល់​អាហារូបករណ៍​ថ្នាក់​បរិញ្ញាបត្រដ​ល់​និស្សិត​កម្ពុជា​

​សាកលវិទ្យាល័យ ​លីងណាន​ នៃ​ទីក្រុង​ហុងកុង​ បាន​ផ្តល់​អាហារូបករណ៍​មួយចំនួនដល់​និស្សិត​កម្ពុជា ​ដើម្បី​ទៅ​បន្តការ​សិក្សា​ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ​លើ​មុខ​ជំនាញ​ដូច​ជា៖​ អក្សរសាស្ត្រ ​រដ្ឋបាលធុរកិ្ច ​និងវិ​ទ្យាសាស្ត្រ​សង្គម។​ នេះ​បើ​តាម​សេចក្តីប្រកាស​ព័ត៌មាន​របស់​ក្រសួ​ង​អប់រំយុវជន​និង​កីឡា​។​
​សាកលវិទ្យាល័យ​ លីងណាន ​ក្រុងហុងកុង ​ផ្ត​ល់​អាហារូបករណ៍​ថ្នាក់​បរិញ្ញាបត្រដ​ល់​និស្សិត​កម្ពុជា​
តាម​សេចក្តី​ប្រកាស​ដដែល​ និស្សិត​ដែល​មាន​បំណង​ដាក់អាហារូបករណ៍​នេះ​ ត្រូវ​បំពេញ​សំណុំ​បែប​បទ​សុំ​អាហារូបករណ៍​តាម​ប្រព័ន្ធ​ Online ​ឲ្យ​បាន​មុន​ថ្ងៃ​ទី៣០ ​ខែ​មីនា ​ឆ្នាំ​២០១៦​៕​
​សូម​អាន​សេចក្តី​ប្រកាសខាង​ក្រោម​៖​
​សាកលវិទ្យាល័យ​ លីងណាន ​ក្រុងហុងកុង ​ផ្ត​ល់​អាហារូបករណ៍​ថ្នាក់​បរិញ្ញាបត្រដ​ល់​និស្សិត​កម្ពុជា​
ដោយ៖ ស៊ាវ ឈាន