ការប្រកួតកីឡាប្រដាល់៖ ទេស ឧត្ដម និង ឈាន ហុង (SEA TV 10-Jan-2016)

គូរប្រកួត៖ ទេស ឧត្ដម និង ឈាន ហុង

សូមទស្សនាវិដេអូូខាងក្រោម៖