ទស្សនា រូបបង្អួត រ៉ូបតារាសម្តែង ល្បីៗ ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ Golden Globe Awards ២០១៦

អាមេរិក៖ យោងតាមគេហទំព័រ កម្សាន្តអង់គ្លេស dailymail បានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី១០ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៦ ថា តារាល្បីៗ របស់ហូលីវូឌបាននាំគ្នា បង្អួតរ៉ូបសិចស៊ីដល់ កំពូលក្នុង ព្រឹត្តិការណ៍ Golden Globe Awards ២០១៦ ដែលប្រព្រឹត្តឡើងទីក្រុង Los Angeles សហរដ្ឋអាមេរិក។ សូមទស្សនារូបភាពខាងក្រោម៖

ទស្សនា រូបបង្អួត រ៉ូបតារាសម្តែង ល្បីៗ ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ Golden Globe Awards ២០១៦

ទស្សនា រូបបង្អួត រ៉ូបតារាសម្តែង ល្បីៗ ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ Golden Globe Awards ២០១៦

ទស្សនា រូបបង្អួត រ៉ូបតារាសម្តែង ល្បីៗ ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ Golden Globe Awards ២០១៦

ទស្សនា រូបបង្អួត រ៉ូបតារាសម្តែង ល្បីៗ ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ Golden Globe Awards ២០១៦

ទស្សនា រូបបង្អួត រ៉ូបតារាសម្តែង ល្បីៗ ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ Golden Globe Awards ២០១៦

ទស្សនា រូបបង្អួត រ៉ូបតារាសម្តែង ល្បីៗ ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ Golden Globe Awards ២០១៦

ទស្សនា រូបបង្អួត រ៉ូបតារាសម្តែង ល្បីៗ ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ Golden Globe Awards ២០១៦

ទស្សនា រូបបង្អួត រ៉ូបតារាសម្តែង ល្បីៗ ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ Golden Globe Awards ២០១៦

ទស្សនា រូបបង្អួត រ៉ូបតារាសម្តែង ល្បីៗ ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ Golden Globe Awards ២០១៦

ទស្សនា រូបបង្អួត រ៉ូបតារាសម្តែង ល្បីៗ ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ Golden Globe Awards ២០១៦

ទស្សនា រូបបង្អួត រ៉ូបតារាសម្តែង ល្បីៗ ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ Golden Globe Awards ២០១៦