ការ​ចុះ​ពិនិត្យ​ការ​អនុវត្ត​ប្រកាស​រួម​ស្តី​ពី ការ​ផ្តល់​សេវា​សាធារណៈ​របស់​ក្រសួង និង​មន្ទីរ​រៀបចំ​ដែនដិ ​នគរូប​នីយ​កម្ម និង​សំណង់​រាជធានី​ភ្នំពេញ

ភ្នំពេញ​:

ការ​ចុះ​ពិនិត្យ​ការ​អនុវត្ត​ប្រកាស​រួម​ស្តី​ពី ការ​ផ្តល់​សេវា​សាធារណៈ​របស់​ក្រសួង និង​មន្ទីរ​រៀបចំ​ដែនដិ ​នគរូប​នីយ​កម្ម និង​សំណង់​រាជធានី​ភ្នំពេញ។
ការ​ចុះ​ពិនិត្យ​ការ​អនុវត្ត​ប្រកាស​រួម​ស្តី​ពី ការ​ផ្តល់​សេវា​សាធារណៈ​របស់​ក្រសួង និង​មន្ទីរ​រៀបចំ​ដែនដិ ​នគរូប​នីយ​កម្ម និង​សំណង់​រាជធានី​ភ្នំពេញ
ការ​ចុះ​ពិនិត្យ​ការ​អនុវត្ត​ប្រកាស​រួម​ស្តី​ពី ការ​ផ្តល់​សេវា​សាធារណៈ​របស់​ក្រសួង និង​មន្ទីរ​រៀបចំ​ដែនដិ ​នគរូប​នីយ​កម្ម និង​សំណង់​រាជធានី​ភ្នំពេញ

ការ​ចុះ​ពិនិត្យ​ការ​អនុវត្ត​ប្រកាស​រួម​ស្តី​ពី ការ​ផ្តល់​សេវា​សាធារណៈ​របស់​ក្រសួង និង​មន្ទីរ​រៀបចំ​ដែនដិ ​នគរូប​នីយ​កម្ម និង​សំណង់​រាជធានី​ភ្នំពេញ
  • ការ​ចុះ​ពិនិត្យ​ការ​អនុវត្ត​ប្រកាស​រួម​ស្តី​ពី ការ​ផ្តល់​សេវា​សាធារណៈ​របស់​ក្រសួង និង​មន្ទីរ​រៀបចំ​ដែនដិ ​នគរូប​នីយ​កម្ម និង​សំណង់​រាជធានី​ភ្នំពេញ已关闭评论
  • 12 views
  • Hide Sidebar
    A+