គណបក្ស ជួង គ្រោងធ្វើ សមាជលើក ទី២ នៅថ្ងៃទី០៣ មេសា ២០១៦

ភ្នំពេញ៖ គណបក្សសម្ព័ន្ធ ដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យ (បក្សជួង) របស់លោក ខឹម វាសនា គ្រោងធ្វើ សមាជជាលើក ទី២របស់ខ្លួន នៅថ្ងៃទី០៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៦ បន្ទាប់ពីបក្សនេះ បានបង្កើតមកជាង ១០ឆ្នាំមកហើយ ពោល គឺកើតឡើងពីថ្ងៃទី២៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០០៦ មកម្ល៉េះ។

គណបក្ស ជួង គ្រោងធ្វើ សមាជលើក ទី២ នៅថ្ងៃទី០៣ មេសា ២០១៦