សង្កាត់ផ្សារថ្មី២ និងសង្កាត់បឹងរាំង បន្តចែកអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ដល់ខ្នងផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋ

ភ្នំពេញ៖ ក្រោយពីមានការជំរុញ ការងារអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ និងការធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ផ្ទាល់នៅតាមសង្កាត់ ពីសំណាក់ លោក គួច ចំរើន អភិបាលខណ្ឌដូនពេញរួចមក សង្កាត់ទាំង១១ ក្នុងខណ្ឌដូនពេញ បានអនុវត្តការងារ មហាជនបានល្អប្រសើរជាងពេលមុនៗ។

ជាក់ស្តែងនៅរសៀលថ្ងៃទី១១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៦នេះ លោក ចៅសង្កាត់ផ្សារថ្មីទី២ និងលោក ចៅសង្កាត់បឹងរាំង បានបន្តចែក អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ដល់ខ្នងផ្ទះ ប្រជាពលរដ្ឋតែម្តង៕

សង្កាត់ផ្សារថ្មី២ និងសង្កាត់បឹងរាំង បន្តចែកអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ដល់ខ្នងផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋ

សង្កាត់ផ្សារថ្មី២ និងសង្កាត់បឹងរាំង បន្តចែកអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ដល់ខ្នងផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋ

សង្កាត់ផ្សារថ្មី២ និងសង្កាត់បឹងរាំង បន្តចែកអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ដល់ខ្នងផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋ

សង្កាត់ផ្សារថ្មី២ និងសង្កាត់បឹងរាំង បន្តចែកអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ដល់ខ្នងផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋ

សង្កាត់ផ្សារថ្មី២ និងសង្កាត់បឹងរាំង បន្តចែកអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ដល់ខ្នងផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋ