ប្រធានមន្ត្រីឥណទាន ០៥​ នាក់

Company

FEDA Finance Plc.   

type

Private Limited Company

Industry

Banking & Finance

employees

100-200

Location

Phnom Penh

Level

Fresh Graduate

Term

Full Time

Year of Exp.

Function

Banking/Insurance

Hiring

5

Industry

Banking & Finance

Salary

Negotiable

Qualification

Bachelor Degree

Sex

Male

Language

English-- Good   

Age

25 ~ 35

Location

Kampong Cham; Kampot; Kandal; Prey Veng;

Publish Date

Jan-11-2016

Closing Date

Feb-09-2016
   មានសញ្ញាបត្របរិញ្ញបត្រ

 ជានិស្សិតកំពង់សិក្សាឯកទេសពាណិជ្ជកម្ម សេដ្ឋកិច្ច ឬជំនាញដែលពាក់ព័ន្ធ

 មានចំណេះល្អបង្គួរលើ ការទំនាក់ទំនង ទីផ្សារ ការលក់ សេវាកម្មអតិថិជន

និងការផ្តល់ឥណទាន

 ជាមនុស្សមាន ភាពស្មោះត្រង់ ម៉ឺងម៉ាត់ សុភាពរាបសារ មានភាពវាងវៃ

និងទិសដៅអាពីពត្រឹមត្រូវ

 ជាមនុស្ស រួសរាយ រាក់ទាក់ និងចូលចិត្តកិច្ចការទំនាក់ទំនង

មានឆន្ទៈខ្ពស់ក្នុងការបំរើការងារនៅតាមតំបន់ជនបទ

   មានសញ្ញាបត្របរិញ្ញបត្រ

 ជានិស្សិតកំពង់សិក្សាឯកទេសពាណិជ្ជកម្ម សេដ្ឋកិច្ច ឬជំនាញដែលពាក់ព័ន្ធ

 មានចំណេះល្អបង្គួរលើ ការទំនាក់ទំនង ទីផ្សារ ការលក់ សេវាកម្មអតិថិជន

និងការផ្តល់ឥណទាន
 ជាមនុស្សមាន ភាពស្មោះត្រង់ ម៉ឺងម៉ាត់ សុភាពរាបសារ មានភាពវាងវៃ

និងទិសដៅអាពីពត្រឹមត្រូវ

 ជាមនុស្ស រួសរាយ រាក់ទាក់ និងចូលចិត្តកិច្ចការទំនាក់ទំនង

មានឆន្ទៈខ្ពស់ក្នុងការបំរើការងារនៅតាមតំបន់ជនបទ

1. Please feel free to register with us to get a great job opportunity and achieve your dream

2. If you want to apply a job by one click with “Apply Now” button, please create a CV first and employers will review your CV online.

Click here to learn how to register and post a CV online!

Contact Person

Chann Sokhsoeung

Phone

088 39 17 007 / 015 333 247

Email

soeung168@yahoo.com

Website

Address

Phnom Penh
  F.E.D_Application_Form.pdf