ក្រសួងការងារបញ្ជាក់ពី ឧបទ្ទវហេតុនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺ បណ្តាលឲ្យកម្មករស្លាប់ និងរបួស ដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍

ក្រសួងការងារបញ្ជាក់ពី ឧបទ្ទវហេតុនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺ បណ្តាលឲ្យកម្មករស្លាប់ និងរបួស ដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍