សម្តេច ស ខេង បង្កើត​ក្រុមការងារ​អប់រំ​ ផ្សព្វផ្សាយ​​ច្បាប់​ចរាចរណ៍​ផ្លូវគោក​

សម្តេច ស ខេង បង្កើត​ក្រុមការងារ​អប់រំ​ ផ្សព្វផ្សាយ​​ច្បាប់​ចរាចរណ៍​ផ្លូវគោក​

សម្តេច ស ខេង បង្កើត​​ក្រុមការងារ​វេទិកា​អប់រំ ផ្សព្វផ្សាយ​ច្បាប់​ស្តីពី​ចរាចរណ៍​ផ្លូវគោក​​ដើម្បី​ផ្សព្វផ្សាយ​ឲ្យ​បាន​ទូលំទូលាយ​ជូន​ដល់​សាធារណជន។ ការ​បង្កើត​ក្រុមការងារ​អប់រំ​នេះ​​ធ្វើ​ឡើង​បន្ទាប់​ពី​​សមត្ថកិច្ច​បាន​ចាប់​ផ្ដើម​អនុវត្ត​ច្បាប់​ចរាចរណ៍​ជើង​គោក​ថ្មី​បាន​ ១២ ថ្ងៃ​ កន្លង​មក។

 

 

 

សម្តេច ស ខេង បង្កើត​ក្រុមការងារ​អប់រំ​ ផ្សព្វផ្សាយ​​ច្បាប់​ចរាចរណ៍​ផ្លូវគោក​

សម្តេច ស ខេង បង្កើត​ក្រុមការងារ​អប់រំ​ ផ្សព្វផ្សាយ​​ច្បាប់​ចរាចរណ៍​ផ្លូវគោក​

សម្តេច ស ខេង បង្កើត​ក្រុមការងារ​អប់រំ​ ផ្សព្វផ្សាយ​​ច្បាប់​ចរាចរណ៍​ផ្លូវគោក​