សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង បើកកិច្ចប្រជុំលើ ទី១១ គ.ជ.អ.ប

ភ្នំពេញ៖ សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃ នៅព្រឹកថ្ងៃទី១២ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៦ នេះ បានអញ្ជើញចូលរួមបើកិច្ចប្រុំ លើកទី១១ របស់ គណៈកម្មាធិការជាតិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍតាមបែប ប្រជាធិបតេយ្យ នៅថ្នាក់ក្រោមជាំតិ (គ.ជ.អ.ប) នៅទីស្តីការក្រសួងមហាផ្ទៃ៕

សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង បើកកិច្ចប្រជុំលើ ទី១១ គ.ជ.អ.ប

សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង បើកកិច្ចប្រជុំលើ ទី១១ គ.ជ.អ.ប

សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង បើកកិច្ចប្រជុំលើ ទី១១ គ.ជ.អ.ប