រាជរដ្ឋាភិបាល កំពុងពង្រីកផ្លូវម៉ុងឫទ្ធី ឲ្យធំជាងមុន

ភ្នំពេញ ៖ ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាល កម្ពុជា សម្តេច តេជោ ហ៊ុន សែន បានលើកឡើង នៅក្នុងបណ្តាញទំនាក់ទំនង សង្គមហ្វេសប៊ុកថា រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានយកចិត្តទុកដាក់កសាង និងពង្រីកផ្លូវថ្នល់ឲ្យកាន់តែធំទូលាយ ដូចជា ផ្លូវលេខ ១៩២៨ (វិថី ម៉ុង ប្ញទ្ឋី )។

សម្តេចបានលើកឡើងបន្តថា “ដោយសារកំណើនយានយន្ត និងអ្នកធ្វើដំណើររួមទាំងអាជីវករ ទូកាន់តែរីកធំឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ គឺរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានយកចិត្តទុកដាក់កសាង និងពង្រីកផ្លូវថ្នល់ឲ្យកាន់តែធំទូលាយ ដូចជាផ្លូវលេខ ១៩២៨ (វិថី ម៉ុង ប្ញទ្ឋី ) ដែលកំពុងរៀបចំកសាង ជូនប្រជាពលរដ្ឋយើង” ៕

រាជរដ្ឋាភិបាល កំពុងពង្រីកផ្លូវម៉ុងឫទ្ធី ឲ្យធំជាងមុន

សកម្មភាពស្ថាបនាផ្លូវ ១៩២៨ (វិថី ឧកញ៉ា ម៉ុង ឬទ្ធី)

ដោយសារកំណើនយានយន្ត និងអ្នកធ្វើដំណើររួមទាំងអាជិវករទូកាន់តែរីកធំឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ គឺរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានយកចិត្តទុកដាក់កសាងនិងពង្រីកផ្លូវថ្នល់អោយកាន់តែធំទូលាយ ដូចជាផ្លូវលេខ ១៩២៨ (វិថី ម៉ុង ប្ញទ្ឋី ) ដែលកំពុងរៀបចំកសាងជូនប្រជាពលរដ្ឋយើង ៕

Posted by Samdech Hun Sen, Cambodian Prime Minister on Monday, January 11, 2016