មក​ស្គាល់​តារា​ម៉ូដែល​ឡាន​ម៉ាឡេស៊ី​​កំពូល​សិចស៊ី​​ប្រចាំ​ឆ្នាំទាំង​១៥​នាក់


មក​ស្គាល់​តារា​ម៉ូដែល​ឡាន​ម៉ាឡេស៊ី​​កំពូល​សិចស៊ី​​ប្រចាំ​ឆ្នាំទាំង​១៥​នាក់

គ្រប់​កម្មវិធី​ប្រកួត​ឡាន​នៅ​ប្រទេស​ម៉ាឡេស៊ី​តែងតែ​មាន​​លេង​ម៉ូដ​ឡាន​ពណ៌​ចម្រុះ​ ការ​ប្រណាំង​ប្រើ​ល្បឿន​លឿន​និង​អម​ដោយ​ម៉ូដែល​​ឡាន​ស្អាត​សិចស៊ី។ ២០១៥​គឺ​ជា​ឆ្នាំ​ដំបូង​ដែល​​ក្រុមហ៊ុន​រៀប​ចំ​ការ​ប្រណាំង​ម៉ូតូ​និង​ឡាន​ Mean Machines បាន​បង្ហាញ​តារា​ម៉ូដែល​ឡាន​ទាំង​១៥​ដែល​សិចស៊ី​ជាង​គេ​៕

 

១. Lydia Shiau Ting

 

មក​ស្គាល់​តារា​ម៉ូដែល​ឡាន​ម៉ាឡេស៊ី​​កំពូល​សិចស៊ី​​ប្រចាំ​ឆ្នាំទាំង​១៥​នាក់

 

២. Khoo Mei Yee

 

មក​ស្គាល់​តារា​ម៉ូដែល​ឡាន​ម៉ាឡេស៊ី​​កំពូល​សិចស៊ី​​ប្រចាំ​ឆ្នាំទាំង​១៥​នាក់

 

៣. Germaine Ong

 

មក​ស្គាល់​តារា​ម៉ូដែល​ឡាន​ម៉ាឡេស៊ី​​កំពូល​សិចស៊ី​​ប្រចាំ​ឆ្នាំទាំង​១៥​នាក់

 

៤. Crystal Swung

 

មក​ស្គាល់​តារា​ម៉ូដែល​ឡាន​ម៉ាឡេស៊ី​​កំពូល​សិចស៊ី​​ប្រចាំ​ឆ្នាំទាំង​១៥​នាក់

 

៥. Janice Tan

 

មក​ស្គាល់​តារា​ម៉ូដែល​ឡាន​ម៉ាឡេស៊ី​​កំពូល​សិចស៊ី​​ប្រចាំ​ឆ្នាំទាំង​១៥​នាក់

 

៦. Miko Wong

 

មក​ស្គាល់​តារា​ម៉ូដែល​ឡាន​ម៉ាឡេស៊ី​​កំពូល​សិចស៊ី​​ប្រចាំ​ឆ្នាំទាំង​១៥​នាក់

 

៧. Leng Sean

 

មក​ស្គាល់​តារា​ម៉ូដែល​ឡាន​ម៉ាឡេស៊ី​​កំពូល​សិចស៊ី​​ប្រចាំ​ឆ្នាំទាំង​១៥​នាក់

 

៨.​ Cathryn Leong

 

មក​ស្គាល់​តារា​ម៉ូដែល​ឡាន​ម៉ាឡេស៊ី​​កំពូល​សិចស៊ី​​ប្រចាំ​ឆ្នាំទាំង​១៥​នាក់

 

៩. Angelyn Koay

 

មក​ស្គាល់​តារា​ម៉ូដែល​ឡាន​ម៉ាឡេស៊ី​​កំពូល​សិចស៊ី​​ប្រចាំ​ឆ្នាំទាំង​១៥​នាក់

 

១០. YJ Jong

 

មក​ស្គាល់​តារា​ម៉ូដែល​ឡាន​ម៉ាឡេស៊ី​​កំពូល​សិចស៊ី​​ប្រចាំ​ឆ្នាំទាំង​១៥​នាក់

 

១១. Grace Chong

 

មក​ស្គាល់​តារា​ម៉ូដែល​ឡាន​ម៉ាឡេស៊ី​​កំពូល​សិចស៊ី​​ប្រចាំ​ឆ្នាំទាំង​១៥​នាក់

 

១២. Wan Li Tang

 

មក​ស្គាល់​តារា​ម៉ូដែល​ឡាន​ម៉ាឡេស៊ី​​កំពូល​សិចស៊ី​​ប្រចាំ​ឆ្នាំទាំង​១៥​នាក់

 

១៣. Michelle Tan

 

មក​ស្គាល់​តារា​ម៉ូដែល​ឡាន​ម៉ាឡេស៊ី​​កំពូល​សិចស៊ី​​ប្រចាំ​ឆ្នាំទាំង​១៥​នាក់

 

១៤. Andrey Oon

 

មក​ស្គាល់​តារា​ម៉ូដែល​ឡាន​ម៉ាឡេស៊ី​​កំពូល​សិចស៊ី​​ប្រចាំ​ឆ្នាំទាំង​១៥​នាក់

 

១៥. . Lavi Yim

 

មក​ស្គាល់​តារា​ម៉ូដែល​ឡាន​ម៉ាឡេស៊ី​​កំពូល​សិចស៊ី​​ប្រចាំ​ឆ្នាំទាំង​១៥​នាក់

 

ចុចអាន៖អ្នក​គាំទ្រ​រក​ឃើញតារា​ប្រុស​កូរ៉េ​១០​រូប​ដែល​មាន​រោម​ក្លៀក​ច្រើន​ជាង​គេ

ប្រែសម្រួល៖ ហេង សុធារិទ្ធិ
ប្រភព៖ thecoverage