តើ​ឈ្មោះ​ខេត្តកំពង់ចាម មានកំណើត​មកពីណា​?

    តើ​ឈ្មោះ​ខេត្តកំពង់ចាម មានកំណើត​មកពីណា​? តើ​ឈ្មោះ​ខេត្តកំពង់ចាម មានកំណើត​មកពីណា​? តើ​ឈ្មោះ​ខេត្តកំពង់ចាម មានកំណើត​មកពីណា​? តើ​ឈ្មោះ​ខេត្តកំពង់ចាម មានកំណើត​មកពីណា​? តើ​ឈ្មោះ​ខេត្តកំពង់ចាម មានកំណើត​មកពីណា​? តើ​ឈ្មោះ​ខេត្តកំពង់ចាម មានកំណើត​មកពីណា​? តើ​ឈ្មោះ​ខេត្តកំពង់ចាម មានកំណើត​មកពីណា​?
តើ​ឈ្មោះ​ខេត្តកំពង់ចាម មានកំណើត​មកពីណា​?
តើ​ឈ្មោះ​ខេត្តកំពង់ចាម មានកំណើត​មកពីណា​?
តើ​ឈ្មោះ​ខេត្តកំពង់ចាម មានកំណើត​មកពីណា​?
តើ​ឈ្មោះ​ខេត្តកំពង់ចាម មានកំណើត​មកពីណា​?
តើ​ឈ្មោះ​ខេត្តកំពង់ចាម មានកំណើត​មកពីណា​?
តើ​ឈ្មោះ​ខេត្តកំពង់ចាម មានកំណើត​មកពីណា​?
តើ​ឈ្មោះ​ខេត្តកំពង់ចាម មានកំណើត​មកពីណា​?
តើ​ឈ្មោះ​ខេត្តកំពង់ចាម មានកំណើត​មកពីណា​?តើ​ឈ្មោះ​ខេត្តកំពង់ចាម មានកំណើត​មកពីណា​?          លោក ប៉ែន សុវណ្ណ មាន​ជំងឺ​ស្ទះ​សរសៃឈាម​ខួរក្បាល ស្ទះ​សរសៃឈាម​បេះដូងទឹកនោមផ្អែម លើសឈាមចា​រលើ​ជញ្ជាំង​គុក​«​រស់​ដើម្បី​ជាតិ ដើម្បី​ប្រជាជន​ខ្ញុំ​»​ធ្វើ​ឲ្យ​លោក​ ប៉ែន សុវណ្ណ មាន​ទឹកចិត្ត​រស់​បន្ត​ពាក់មួក​សុវត្ថិភាព​ក្លាយជា​កាតព្វកិច្ច​របស់​សិស្ស​បឋមសិក្សា ហ៊ុន នាង បឹងត្របែក​ខាងកើត​