មកស្គាល់តារា ម៉ូដែលឡាន ម៉ាឡេស៊ី កំពូលសិចស៊ី ប្រចាំឆ្នាំទាំង ១៥នាក់

គ្រប់កម្មវិធីប្រកួតឡាន នៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ី តែងតែមានលេង ម៉ូដឡានពណ៌ចម្រុះ ការប្រណាំង ប្រើល្បឿនលឿន និងអមដោយម៉ូដែល ឡានស្អាតសិចស៊ី។ ២០១៥ គឺជាឆ្នាំដំបូង ដែលក្រុមហ៊ុនរៀបចំ ការប្រណាំងម៉ូតូនិងឡាន Mean Machines បានបង្ហាញតារាម៉ូដែលឡាន ទាំង ១៥ ដែលសិចស៊ីជាងគេ៕

១. Lydia Shiau Ting

មកស្គាល់តារា ម៉ូដែលឡាន ម៉ាឡេស៊ី កំពូលសិចស៊ី ប្រចាំឆ្នាំទាំង ១៥នាក់

២. Khoo Mei Yee

មកស្គាល់តារា ម៉ូដែលឡាន ម៉ាឡេស៊ី កំពូលសិចស៊ី ប្រចាំឆ្នាំទាំង ១៥នាក់

៣. Germaine Ong

មកស្គាល់តារា ម៉ូដែលឡាន ម៉ាឡេស៊ី កំពូលសិចស៊ី ប្រចាំឆ្នាំទាំង ១៥នាក់

៤. Crystal Swung

មកស្គាល់តារា ម៉ូដែលឡាន ម៉ាឡេស៊ី កំពូលសិចស៊ី ប្រចាំឆ្នាំទាំង ១៥នាក់

៥. Janice Tan

មកស្គាល់តារា ម៉ូដែលឡាន ម៉ាឡេស៊ី កំពូលសិចស៊ី ប្រចាំឆ្នាំទាំង ១៥នាក់

៦. Miko Wong

មកស្គាល់តារា ម៉ូដែលឡាន ម៉ាឡេស៊ី កំពូលសិចស៊ី ប្រចាំឆ្នាំទាំង ១៥នាក់

៧. Leng Sean

មកស្គាល់តារា ម៉ូដែលឡាន ម៉ាឡេស៊ី កំពូលសិចស៊ី ប្រចាំឆ្នាំទាំង ១៥នាក់

៨. Cathryn Leong

មកស្គាល់តារា ម៉ូដែលឡាន ម៉ាឡេស៊ី កំពូលសិចស៊ី ប្រចាំឆ្នាំទាំង ១៥នាក់

៩. Angelyn Koay

មកស្គាល់តារា ម៉ូដែលឡាន ម៉ាឡេស៊ី កំពូលសិចស៊ី ប្រចាំឆ្នាំទាំង ១៥នាក់

១០. YJ Jong

មកស្គាល់តារា ម៉ូដែលឡាន ម៉ាឡេស៊ី កំពូលសិចស៊ី ប្រចាំឆ្នាំទាំង ១៥នាក់

១១. Grace Chong

មកស្គាល់តារា ម៉ូដែលឡាន ម៉ាឡេស៊ី កំពូលសិចស៊ី ប្រចាំឆ្នាំទាំង ១៥នាក់

១២. Wan Li Tang

មកស្គាល់តារា ម៉ូដែលឡាន ម៉ាឡេស៊ី កំពូលសិចស៊ី ប្រចាំឆ្នាំទាំង ១៥នាក់

១៣. Michelle Tan

មកស្គាល់តារា ម៉ូដែលឡាន ម៉ាឡេស៊ី កំពូលសិចស៊ី ប្រចាំឆ្នាំទាំង ១៥នាក់

១៤. Andrey Oon

មកស្គាល់តារា ម៉ូដែលឡាន ម៉ាឡេស៊ី កំពូលសិចស៊ី ប្រចាំឆ្នាំទាំង ១៥នាក់

១៥. . Lavi Yim

មកស្គាល់តារា ម៉ូដែលឡាន ម៉ាឡេស៊ី កំពូលសិចស៊ី ប្រចាំឆ្នាំទាំង ១៥នាក់

ប្រភព៖ សប្បាយ