ព័ត៌មាន​ជាតិ &raquo ព្រឹត្តិការណ៍សង្គម

រាជធានី​ភ្នំពេញ ៖ អគ្គិសនី​កម្ពុជា កាលពី​ថ្ងៃ​ទី​១១ ខែមករា ឆ្នាំ​២០១៦ បាន​ចេញ​សេចក្តីជូនដំណឹង​មួយ បង្ហាញ​ពី​បណ្ដាញ​ទំនាក់ទំនង​សង្គម (Facebook Page) ផ្លូវការ​របស់​អគ្គិសនី​កម្ពុជា​ផ្ទាល់ និង​បណ្ដា​សាខា​អគ្គិសនី​ខេត្ត​ចំណុះ​ឲ្យ​អគ្គិសនី​កម្ពុជា ដើម្បី​ធ្វើការ​ផ្សព្វផ្សាយ​ព័ត៌មាន និង​ភាព​រីក​ចំរើន​របស់​អគ្គិសនី​កម្ពុជា​ឲ្យ​កាន់តែ​ទូលំទូលាយ​ជាង​មុន ។

សូម​អាន​បញ្ជីរាយនាម Facebook Page ផ្លូវការ​របស់​អគ្គិសនី​កម្ពុជា និង​សាខា​អគ្គិសនី​ខេត្ត​ចំណុះ​ឲ្យ​អគ្គិសនី​កម្ពុជា ទាំងស្រុង​ដូច​តទៅ ៖