ការ​ពន្យល់​ខ្លះៗ​ទាក់ទង​នឹង​ការ​ថ្លែង​សុន្ទរកថា​របស់​ប្រធានា​ធិបតី​អាមេរិក​ស្តី​ពី​ស្ថានភាព​ប្រទេស​ជាតិ

ការ​ពន្យល់​ខ្លះៗ​ទាក់ទង​នឹង​ការ​ថ្លែង​សុន្ទរកថា​របស់​ប្រធានា​ធិបតី​អាមេរិក​ស្តី​ពី​ស្ថានភាព​ប្រទេស​ជាតិ

រូបឯកសារ៖ លោក​ប្រធានា​ធិបតី បារ៉ាក់ អូបាម៉ា លើក​ដៃ​ស្វាគមន៍​អ្នក​ចូលរួម​ នៅ​ពេល​ដែល​លោកក្រោក​ឈរ​ដើម្បី​ថ្លែង​សុន្ទរកថា​ស្តីពី​ស្ថានភាព​ប្រទេស​ជាតិ​ នៅ​មុខ​សមាជិក​រដ្ឋសភា​ដែល​មាន​វត្តមាន​នៅ​រដ្ឋសភា Capitol Hill នៅ​រដ្ឋធានី​វ៉ាស៊ីនតោន កាល​ពី​ថ្ងៃទី២៧ ខែ​មករា ឆ្នាំ​២០១០។ (REUTERS/Kevin Lamarque)ការ​ពន្យល់​ខ្លះៗ​ទាក់ទង​នឹង​ការ​ថ្លែង​សុន្ទរកថា​របស់​ប្រធានា​ធិបតី​អាមេរិក​ស្តី​ពី​ស្ថានភាព​ប្រទេស​ជាតិវិមាន Capitol Hill​ ជា​អគារ​សភា​តំណាងរាស្ត្រ​និង​ព្រឹទ្ធសភា​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​នៅ​ក្នុង​រដ្ឋធានី​វ៉ាស៊ីនតោន។

x
ការ​ពន្យល់​ខ្លះៗ​ទាក់ទង​នឹង​ការ​ថ្លែង​សុន្ទរកថា​របស់​ប្រធានា​ធិបតី​អាមេរិក​ស្តី​ពី​ស្ថានភាព​ប្រទេស​ជាតិ

វិមាន Capitol Hill​ ជា​អគារ​សភា​តំណាងរាស្ត្រ​និង​ព្រឹទ្ធសភា​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​នៅ​ក្នុង​រដ្ឋធានី​វ៉ាស៊ីនតោន។ការ​ពន្យល់​ខ្លះៗ​ទាក់ទង​នឹង​ការ​ថ្លែង​សុន្ទរកថា​របស់​ប្រធានា​ធិបតី​អាមេរិក​ស្តី​ពី​ស្ថានភាព​ប្រទេស​ជាតិលោក​ប្រធានា​ធិបតី George Washington ក្នុង​រូបភាព​ជា​គំនូរ​ដោយ​លោក​ Gilbert Stuart។

x
ការ​ពន្យល់​ខ្លះៗ​ទាក់ទង​នឹង​ការ​ថ្លែង​សុន្ទរកថា​របស់​ប្រធានា​ធិបតី​អាមេរិក​ស្តី​ពី​ស្ថានភាព​ប្រទេស​ជាតិ