​អគ្គនាយកដ្ឋាន​ពន្ធ​ដារ​ប្រមូល​ទឹកប្រាក់​បាន​១២៩៩​លាន​ដុល្លារ​ចូល​ថវិកាជាតិក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៥​

​យោង​តាម​សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​របស់​អគ្គនាយក​ដ្ឋាន​ពន្ធដារបាន​ឲ្យ​ដឹង​ថា ​អគ្គនាយក​ដ្ឋានពន្ធ​ដារ​ នៃ​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ បាន​ប្រមូល​ពន្ធ​គ្រប់​ប្រភេទ​រយៈ​ពេល​មួយ​ឆ្នាំ​ពេញ​នៃ​ឆ្នាំ​២០១៥ សម្រាប់​បង់​ចូល​ថវិកា​ជាតិ ​​ដោយក្នុង​នោះ​អគ្គនាយកដ្ឋាន​ពន្ធដារ​ប្រមូល​ទឹក​ប្រាក់​​សរុបបាន​ចំនួន​ ៥១៩៦៧៩៥,៧៦​លាន​រៀល​ ប្រមាណជា ​១២៩៩,២០​លាន​ដុល្លារ​អាមេរិក៕
​សូម​អាន​សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌​មាន​ខាង​ក្រោ​ម​៖​
​អគ្គនាយកដ្ឋាន​ពន្ធ​ដារ​ប្រមូល​ទឹកប្រាក់​បាន​១២៩៩​លាន​ដុល្លារ​ចូល​ថវិកាជាតិក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៥​
​អគ្គនាយកដ្ឋាន​ពន្ធ​ដារ​ប្រមូល​ទឹកប្រាក់​បាន​១២៩៩​លាន​ដុល្លារ​ចូល​ថវិកាជាតិក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៥​
​អគ្គនាយកដ្ឋាន​ពន្ធ​ដារ​ប្រមូល​ទឹកប្រាក់​បាន​១២៩៩​លាន​ដុល្លារ​ចូល​ថវិកាជាតិក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៥​
​អគ្គនាយកដ្ឋាន​ពន្ធ​ដារ​ប្រមូល​ទឹកប្រាក់​បាន​១២៩៩​លាន​ដុល្លារ​ចូល​ថវិកាជាតិក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៥​

ដោយ៖ ស៊ាវ ឈាន