អគ្គនាយកដ្ឋាន​ពន្ធដា​រ​ប្រមូល​ពន្ធ​បាន​១២៩៩​លាន​ដុល្លារ​ចូល​ថវិកាជាតិ​សម្រាប់​ឆ្នាំ​២០១៥

​រាជធានី​ភ្នំពេញ​៖​នៅ​រយៈពេល​ពេញ​១​ឆ្នាំ​នៃ​ឆ្នាំ​២០១៥​កន្លងទៅនេះ អគ្គនាយកដ្ឋាន​ពន្ធដា​រ​នៃ​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​បាន​ប្រមូល ពន្ធ​គ្រប់​ប្រភេទ​បង់​ចូល​ថវិកាជាតិ​បាន​ចំនួន​៥១៩៦៧៩៥,៧៦​លាន​រៀល ដែល​ស្នើ​នឹង​ប្រមាណ​១២៩៩,២០​លាន​ដុល្លារ​អាមេរិក ក្នុង​រយះពេល​ពេញ​មួយឆ្នាំ​២០១៥​នេះ នេះ​បើតាម សេចក្តីប្រកាស​ព័ត៌មាន​របស់​អគ្គនាយក​ដ្ឋា​ន​ពន្ធដារ​៕

អគ្គនាយកដ្ឋាន​ពន្ធដា​រ​ប្រមូល​ពន្ធ​បាន​១២៩៩​លាន​ដុល្លារ​ចូល​ថវិកាជាតិ​សម្រាប់​ឆ្នាំ​២០១៥
អគ្គនាយកដ្ឋាន​ពន្ធដា​រ​ប្រមូល​ពន្ធ​បាន​១២៩៩​លាន​ដុល្លារ​ចូល​ថវិកាជាតិ​សម្រាប់​ឆ្នាំ​២០១៥
អគ្គនាយកដ្ឋាន​ពន្ធដា​រ​ប្រមូល​ពន្ធ​បាន​១២៩៩​លាន​ដុល្លារ​ចូល​ថវិកាជាតិ​សម្រាប់​ឆ្នាំ​២០១៥