នៅព្រឹកនេះ រដ្ឋសភាបើកកិច្ចប្រជុំ អនុម័តសេចក្តីព្រាង៣

ភ្នំពេញ៖ នៅព្រឹកថ្ងៃទី១៣  ខែមករា ឆ្នាំ២០១៦នេះ  រដ្ឋសភាបើកកិច្ចប្រជុំពិភាក្សា និងអនុម័តទៅលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ចំនួន ៣ ក្រោមអធិបតីភាពសម្តេចមហាពញាចក្រ ហេង សំរិន ប្រធានរដ្ឋសភាជាតិ។

 សេចក្តីព្រាងច្បាប់ទាំង៣នោះ រួមមាន៖  ទី១ ការពិភាក្សា និងអនុម័ត្តលើសេចក្តីព្រាង ស្តីពី កាអនុម័តយល់ ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀង សេចក្តីព្រាងច្បាប់ ស្តីពីការ បង្កើតធនធានវិនិយោគ ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអាស៊ី។ ទី២  ការពិភាក្សា និង អនុម័តលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ ស្តីពី ការទូទាត់ថវិកាទូទៅរបស់ រដ្ឋសម្រាប់ការគ្រប់គ្រង ឆ្នាំ២០១៤។ ទី៣ ការពិភាក្សា និងអនុម័តលើសេចក្តីព្រាង ច្បាប់ស្តីពីគណនេយ្យ និងសវនកម្ម៕

នៅព្រឹកនេះ រដ្ឋសភាបើកកិច្ចប្រជុំ អនុម័តសេចក្តីព្រាង៣

នៅព្រឹកនេះ រដ្ឋសភាបើកកិច្ចប្រជុំ អនុម័តសេចក្តីព្រាង៣