ឆ្នាំ​២០១៥​វិនិយោគទុន​បរទេស​នៅ​ថៃ​ធ្លាក់​ចុះ​៧៨%

ឆ្នាំ២០១៥ ​ជា​ឆ្នាំ​ខ្មៅ​ងងឹត​នៃ​វិស័យ​សេដ្ឋកិច្ច​ថៃ ​ដោយសារ​វិនិយោគ​ទុន​បរទេស ​បាន​ធ្លាក់​ចុះ​ជា​គំហុក។ នេះ​សបញ្ហាញ​អំពី​សុខភាព​មិនល្អ​ នៃ​សេដ្ឋកិច្ច​ថៃ​បន្ទាប់​ពី​របប​យោធា​ថៃ ​បាន​កាន់​កាប់​អំណាច ​ក្នុង​រយៈពេល​ជាង​មួយ​ឆ្នាំ​មក​នេះ។ ភាព​មិន​ប្រាកដ​ប្រជា​នយោបាយ ​ការ​ប្រើប្រាស់​អំណាច​ផ្តាច់ការ​ទៅ​លើ​សេរីភាព​សាធារណៈ ​ជា​បុព្វហេតុ​ចំបង​ ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​អ្នក​វិនិយោគទុន​បរទេស​ មានការ​មិន​ទុក​ចិត្ត​ ទៅ​លើ​រដ្ឋាភិបាល​យោធា​ថៃ។