ក្រសួងការងារចេញសេចក្តីណែនាំពីការបាញ់ថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតនៅក្នុងនិងក្រៅបរិវេណអាគាររោងចក្រដែលអាចបណ្តាលឲ្យកម្មករដួលសន្លប់

ក្រសួងការងារនិងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ បានចេញសេចក្តីណែនាំជុំវិញការបាញ់ថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតនៅក្នុងនិងក្រៅអាគាររោងចក្រ សហគ្រាស គ្រឹះស្ថាន ក្រុមហ៊ុន ដើម្បីទប់ស្កាត់ការសាយភាយក្លិនជាតិគីមី ខណៈពេលដែលកម្មករនយោជិតកំពុងធ្វើការ ដែលជាមូលហេតុធ្វើឲ្យមានបញ្ហាកម្មករនិយោជិតសន្លប់ជាបន្តបន្ទាប់៕សូមអានសេចក្តីណែនាំខាងក្រោម៖
ក្រសួងការងារចេញសេចក្តីណែនាំពីការបាញ់ថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតនៅក្នុងនិងក្រៅបរិវេណអាគាររោងចក្រដែលអាចបណ្តាលឲ្យកម្មករដួលសន្លប់ក្រសួងការងារចេញសេចក្តីណែនាំពីការបាញ់ថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតនៅក្នុងនិងក្រៅបរិវេណអាគាររោងចក្រដែលអាចបណ្តាលឲ្យកម្មករដួលសន្លប់ដោយ៖ ស៊ាវ ឈាន