សាលា រាជធានីភ្នំពេញ បើកកិច្ចប្រជុំសាមញ្ញ លើកទី២០ របស់ក្រុមប្រឹក្សា រាជធានីភ្នំពេញ អាណត្តិទី២

ភ្នំពេញ៖ នៅព្រឹកថ្ងៃទី១៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៦ សាលារាជធានីភ្នំពេញ បានបើកកិច្ចប្រជុំសាមញ្ញលើកទី២០ របស់ក្រុមប្រឹក្សារាជធានីភ្នំពេញអាណត្តិទី២ ដោយកំណត់នូវរបៀបវារៈសំខាន់ៗ ចំនួន៤ រួមទាំងបញ្ហាផ្សេងៗមួយចំនួនទៀត។
របៀបវារៈសំខាន់ៗទាំងនោះរួមមាន៖
១.ពិនិត្យ និងអនុម័តសេចក្តីព្រាង កំណត់ហេតុកិច្ចប្រជុំសាមញ្ញលើកទី១៩ របស់ក្រុមប្រឹក្សារាជធានីភ្នំពេញអាណត្តិទី២ នៅថ្ងៃទី១៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥។
២.ពិនិត្យ និងអនុម័តសេចក្តីព្រាង របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៥ ស្តីពីការអនុវត្តការងារ របស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ។
៣.ពិនិត្យ និងអនុម័តសេចក្តីព្រាង សេចក្តីសម្រេចស្តីពី ការបែងចែកតួនាទីភារកិច្ច និងរបៀបរបបធ្វើការងារ ជូនគណៈអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញ។
៤.ពិនិត្យ និងអនុម័តសេចក្តីព្រាងប្រតិទិនការងារ សម្រាប់កសាងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិល ២០១៦-២០១៨ របស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ។
៥.បញ្ហាផ្សេងៗ៕

សាលា រាជធានីភ្នំពេញ បើកកិច្ចប្រជុំសាមញ្ញ លើកទី២០ របស់ក្រុមប្រឹក្សា រាជធានីភ្នំពេញ អាណត្តិទី២

សាលា រាជធានីភ្នំពេញ បើកកិច្ចប្រជុំសាមញ្ញ លើកទី២០ របស់ក្រុមប្រឹក្សា រាជធានីភ្នំពេញ អាណត្តិទី២

សាលា រាជធានីភ្នំពេញ បើកកិច្ចប្រជុំសាមញ្ញ លើកទី២០ របស់ក្រុមប្រឹក្សា រាជធានីភ្នំពេញ អាណត្តិទី២

សាលា រាជធានីភ្នំពេញ បើកកិច្ចប្រជុំសាមញ្ញ លើកទី២០ របស់ក្រុមប្រឹក្សា រាជធានីភ្នំពេញ អាណត្តិទី២

សាលា រាជធានីភ្នំពេញ បើកកិច្ចប្រជុំសាមញ្ញ លើកទី២០ របស់ក្រុមប្រឹក្សា រាជធានីភ្នំពេញ អាណត្តិទី២