តារាប្រុសកូរ៉េ ១៤ដួង អាចចូលហាត់ទាហាន ក្នុងឆ្នាំ២០១៦ នេះ

កូរ៉េ៖ ការងារបម្រើរទ័ព ជាភារកិច្ចរបស់កូន ប្រុសកូរ៉េ គ្រប់រូបមិនថា ពួកគេមមាញឹក យ៉ាងណានោះទេ ហើយកាលពីឆ្នាំ២០១៥ កន្លងទៅមានតារាកូរ៉េល្បីៗ ជាច្រើនរូបបានសម្រេចចិត្ត ផ្អាកអាជីពដែលខ្លួន ស្រលាញ់មួយរយៈធំ ដើម្បីទៅបំពេញ ភារកិច្ចជាកូនប្រុស។ ការចាកចេញទៅហាត់ទាហានរបស់តារាល្បីៗ ទាំងនោះធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រ របស់ពួកគេមានការនឹក រលឹកនិងទន្ទឹងរង់ចាំ idol របស់ខ្លួន ។ ថ្ងៃនេះគេហទំព័រ Korea Times បានបង្ហាញមុខតារាកូរ៉េល្បីៗ ១៤រូប ដែលត្រៀមខ្លួនចូល ហាត់ទាហាន ក្នុងឆ្នាំ២០១៦នេះ។

តារាប្រុសកូរ៉េ ១៤ដួង អាចចូលហាត់ទាហាន ក្នុងឆ្នាំ២០១៦ នេះ

១. T.O.Pសមាជិកក្រុមចម្រៀង Big Bang

តារាប្រុសកូរ៉េ ១៤ដួង អាចចូលហាត់ទាហាន ក្នុងឆ្នាំ២០១៦ នេះ

២. G.O សមាជិកក្រុមចម្រៀង MBLAQ

តារាប្រុសកូរ៉េ ១៤ដួង អាចចូលហាត់ទាហាន ក្នុងឆ្នាំ២០១៦ នេះ

៣. Seung Ho សមាជិកក្រុមចម្រៀង MBLAQ

តារាប្រុសកូរ៉េ ១៤ដួង អាចចូលហាត់ទាហាន ក្នុងឆ្នាំ២០១៦ នេះ

៤. តារាសម្តែង Choi Daniel

តារាប្រុសកូរ៉េ ១៤ដួង អាចចូលហាត់ទាហាន ក្នុងឆ្នាំ២០១៦ នេះ

៥. តារាចម្រៀង Jang Geun Suk

តារាប្រុសកូរ៉េ ១៤ដួង អាចចូលហាត់ទាហាន ក្នុងឆ្នាំ២០១៦ នេះ

៦. Junsu សមាជិកក្រុមចម្រៀង JYJ

តារាប្រុសកូរ៉េ ១៤ដួង អាចចូលហាត់ទាហាន ក្នុងឆ្នាំ២០១៦ នេះ

៧.តារាសម្តែងJi Chang Wook

តារាប្រុសកូរ៉េ ១៤ដួង អាចចូលហាត់ទាហាន ក្នុងឆ្នាំ២០១៦ នេះ

៨.តារាសម្តែង Joo Won

តារាប្រុសកូរ៉េ ១៤ដួង អាចចូលហាត់ទាហាន ក្នុងឆ្នាំ២០១៦ នេះ

៩. តារាសម្តែង Lee Seung Gi

តារាប្រុសកូរ៉េ ១៤ដួង អាចចូលហាត់ទាហាន ក្នុងឆ្នាំ២០១៦ នេះ

១០. តារាសម្តែង Lee Min Ho

តារាប្រុសកូរ៉េ ១៤ដួង អាចចូលហាត់ទាហាន ក្នុងឆ្នាំ២០១៦ នេះ

១១.តារាសម្តែងYoo Ah In

តារាប្រុសកូរ៉េ ១៤ដួង អាចចូលហាត់ទាហាន ក្នុងឆ្នាំ២០១៦ នេះ

១២. តារាសម្តែង Jung Il Woo

តារាប្រុសកូរ៉េ ១៤ដួង អាចចូលហាត់ទាហាន ក្នុងឆ្នាំ២០១៦ នេះ

១៣.តារាសម្តែង និងជាតារាចម្រៀងSeo In Guk

តារាប្រុសកូរ៉េ ១៤ដួង អាចចូលហាត់ទាហាន ក្នុងឆ្នាំ២០១៦ នេះ

១៤ . Ryeowook សមាជិក្រុមចម្រៀង Super Junior

តារាប្រុសកូរ៉េ ១៤ដួង អាចចូលហាត់ទាហាន ក្នុងឆ្នាំ២០១៦ នេះ