ក្បាច់រាំសិចស៊ី របស់សមាជិកក្រុម ចម្រៀង Laysha បង្កការភ្ញាក់ផ្អើល ម្តងទៀត

កូរ៉េ៖ សមាជិកក្រុមរាំ Laysha តែងតែធ្វើឲ្យអ្នក ទស្សនាភ្ញាក់ផ្អើល និងក្បាច់រាំ និងសម្លៀកបំពាក់ ដ៏សិចស៊ីរបស់ពួកគេ។

ព័ត៌មានពីគេហទំព័រកូរ៉េ Allkpop បានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី១៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៦ នេះថា Laysha ក្រុមរាំសិចស៊ីបំផុត របស់ផលិតកម្ម JS Entertainment ដែលបង្ហាញក្បាច់រាំ បែបសិចនៅលើឆាកនោះ បានធ្វើឲ្យកក្រើកប្រព័ន្ធ ផ្សព្វផ្សាយសារជាថ្មីដោយសារ ស្លៀកខោខើចខ្លី ស្ទើរបង្ហាញគ្រឿងក្នុង ។

ទស្សនារូបភាពជាមួយ Looking TODAY ទាំងអស់គ្នា !

ក្បាច់រាំសិចស៊ី របស់សមាជិកក្រុម ចម្រៀង Laysha បង្កការភ្ញាក់ផ្អើល ម្តងទៀត

ក្បាច់រាំសិចស៊ី របស់សមាជិកក្រុម ចម្រៀង Laysha បង្កការភ្ញាក់ផ្អើល ម្តងទៀត

ក្បាច់រាំសិចស៊ី របស់សមាជិកក្រុម ចម្រៀង Laysha បង្កការភ្ញាក់ផ្អើល ម្តងទៀត

ក្បាច់រាំសិចស៊ី របស់សមាជិកក្រុម ចម្រៀង Laysha បង្កការភ្ញាក់ផ្អើល ម្តងទៀត

ក្បាច់រាំសិចស៊ី របស់សមាជិកក្រុម ចម្រៀង Laysha បង្កការភ្ញាក់ផ្អើល ម្តងទៀត

ក្បាច់រាំសិចស៊ី របស់សមាជិកក្រុម ចម្រៀង Laysha បង្កការភ្ញាក់ផ្អើល ម្តងទៀត

ក្បាច់រាំសិចស៊ី របស់សមាជិកក្រុម ចម្រៀង Laysha បង្កការភ្ញាក់ផ្អើល ម្តងទៀត

ក្បាច់រាំសិចស៊ី របស់សមាជិកក្រុម ចម្រៀង Laysha បង្កការភ្ញាក់ផ្អើល ម្តងទៀត

ក្បាច់រាំសិចស៊ី របស់សមាជិកក្រុម ចម្រៀង Laysha បង្កការភ្ញាក់ផ្អើល ម្តងទៀត

ក្បាច់រាំសិចស៊ី របស់សមាជិកក្រុម ចម្រៀង Laysha បង្កការភ្ញាក់ផ្អើល ម្តងទៀត

ក្បាច់រាំសិចស៊ី របស់សមាជិកក្រុម ចម្រៀង Laysha បង្កការភ្ញាក់ផ្អើល ម្តងទៀត

ក្បាច់រាំសិចស៊ី របស់សមាជិកក្រុម ចម្រៀង Laysha បង្កការភ្ញាក់ផ្អើល ម្តងទៀត