ព័ត៌មាន​ជាតិ &raquo ព្រឹត្តិការណ៍សង្គម

លទ្ធ​ផល​សម័យ​ប្រជុំ​រដ្ឋ​សភា​លើក​ទី​៥ នីតិ​កាល​ទី​៥ ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍ ទី​១៤ មករា