ស្ទះចរាចរណ៍​ខ្លាំង​នៅ​ស្ដុប​ផ្សារ​ដើម​គរ​ព្រឹក​នេះ

ស្ទះចរាចរណ៍​ខ្លាំង​នៅ​ស្ដុប​ផ្សារ​ដើម​គរ​ព្រឹក​នេះ

ព្រឹក​នេះ​ស្ថានភាព​ស្ទះ​ចរាចរណ៍​កំពុង​កក​ស្ទះ​ខ្លាំង​នៅ​ផ្សារ​ដើមគរ ដោយ​សារ​តែ​ដាច់​ភ្លើង​ស្ដុប។

 

ស្ទះចរាចរណ៍​ខ្លាំង​នៅ​ស្ដុប​ផ្សារ​ដើម​គរ​ព្រឹក​នេះ

រូបភាព​នៅ​ស្ដុប​ផ្សារ​ដើម​គរ ដែល​ថត​ចេញ​ពី​ជ្រុង​មួយ​នៃ​សណ្ឋាគារ​អ៊ិនធឺកុង​ទីណង់​តាល់។ ស្ថានភាព​ស្ទះចរាចរណ៍​ស្ទះ​ខ្លាំង​ព្រឹក​មិញ ដោយ​សារ​តែ​ស្ដុប​​មិន​ដំណើរ​ការ​ ដូច្នេះ អ្នក​ដែល​មិន​ចង់​ជាប់​គាំង​រឿង​ចរាចរណ៍​អាច​​រក​ផ្លូវ​ផ្សេង​បាន​៕