ព្រឹកនេះសម្តេចតេជោ ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំ គណៈរដ្ឋមន្ត្រី ពិភាក្សាទៅលើរបៀបវារៈ៣

ភ្នំពេញ៖ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃប្រទេសកម្ពុជា នៅព្រឹកថ្ងៃទី១៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៦នេះ បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រី ដើម្បីពិភាក្សាទៅលើរបៀបវារៈចំនួន ៣៕

ព្រឹកនេះសម្តេចតេជោ ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំ គណៈរដ្ឋមន្ត្រី ពិភាក្សាទៅលើរបៀបវារៈ៣

ព្រឹកនេះសម្តេចតេជោ ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំ គណៈរដ្ឋមន្ត្រី ពិភាក្សាទៅលើរបៀបវារៈ៣

ព្រឹកនេះសម្តេចតេជោ ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំ គណៈរដ្ឋមន្ត្រី ពិភាក្សាទៅលើរបៀបវារៈ៣