តារាងនៃការប្រកួតប្រដាល់ក្បាច់គុនបុរាណខ្មែរគ្រប់ស្ថាប័ន សម្រាប់ថ្ងៃសុក្រ, ថ្ងៃសៅរ៍, និងថ្ងៃអាទិត្យនេះ

សម្រាប់អ្នកដែលគាំទ្រវិស័យកីឡាប្រដាល់កម្ពុជា ខាងក្រោមនេះគឺជាតារាងពេលវេលា ប្រកួតប្រដាល់ក្បាច់គុនបុរាណខ្មែរគ្រប់ស្ថាប័ន សម្រាប់ថ្ងៃសុក្រ, ថ្ងៃសៅរ៍, និងថ្ងៃអាទិត្យ ក្នុងចុងសប្ដាហ៍នេះ។ តើគូរមួយណាដែលអ្នកចង់ទស្សនាជាងគេ?Screen Shot 2016-01-15 at 3.01.32 PM

Screen Shot 2016-01-15 at 3.01.40 PM

Screen Shot 2016-01-15 at 3.01.47 PM

Screen Shot 2016-01-15 at 3.01.53 PM

Screen Shot 2016-01-15 at 3.01.59 PM

Screen Shot 2016-01-15 at 3.02.05 PM

Screen Shot 2016-01-15 at 3.02.13 PM

Screen Shot 2016-01-15 at 3.02.21 PM

Screen Shot 2016-01-15 at 3.02.27 PM

Screen Shot 2016-01-15 at 3.02.34 PM

Screen Shot 2016-01-15 at 3.02.42 PM

Screen Shot 2016-01-15 at 3.02.50 PM

Screen Shot 2016-01-15 at 3.03.01 PM

Screen Shot 2016-01-15 at 3.03.08 PM