វិភាគ​កីឡាបាល់ទាត់​អង់គ្លេស​ក្របខ័ណ្ឌ Premier League សម្រាប់​ថ្ងៃ​សៅរ៍

​កីឡា​៖​ការប្រកួត​បាល់ទាត់​ពា​ន​រង្វាន់​អង់គ្លេស​ក្របខ័ណ្ឌ Premier League ឈានដល់​សប្ត​ហ៍​ទី​២២​ហើយ​នៅ​រាត្រី​ថ្ងៃ​សៅរ៍​ស្អែក​នេះ​មានការ​ប្រកួត ចំនួន​៧​គូ​។

Tottenham (4) Vs Sunderland (18)

Tottenham លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺ​ឈ្នះ 2 ចាញ់ 1 ស្មើ 2 ។

3​ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺ

13-1-16  Tottenham Hotspur 0-1 Leicester City   

10-1-16  Tottenham Hotspur 2-2 Leicester City   

03-1-16  Everton  1-1 Tottenham Hotspur

Sunderland លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺ​ឈ្នះ 2 ចាញ់ 3 ស្មើ 0 ។

3​ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺ

13-1-16  Swansea City 2-4 Sunderland  

09-1-16  Arsenal  3-1 Sunderland   

02-1-16 Sunderland 3-1 Aston Villa

​ប្រ​វត្ត​ជួបគ្នា 4 លើកចុងក្រោយ

3- Sep -15  Sunderland - Tottenham Hotspur 0-1

17- Jan -15  Tottenham Hotspur - Sunderland 2-1

13- Sep -14  Sunderland - Tottenham Hotspur 2-2

07- Apr- 14  Tottenham Hotspur -Sunderland 5-1

​ទស្សនៈ Tottenham ឈ្នះ​2-0

Manchester City (3) Vs Crystal Palace (8)

Manchester City លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺ​ឈ្នះ 2 ចាញ់ 1 ស្មើ 2 ។

3​ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺ

06-1-16. Everton  2-1 Manchester City

09-1-16 Norwich City 0-3 Manchester City  

13-1-16  Manchester City 0-0 Everton   

Crystal Palace លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺ​ឈ្នះ 1 ចាញ់ 2 ស្មើ 2 ។

3​ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺ

12-1-16  Aston Villa 1-0 Crystal Palace   

09-1-16 Southampton 1-2 Crystal Palace   

03-1-16 Crystal Palace 0-3 Chelsea

​ប្រ​វត្ត​ជួបគ្នា 4 លើកចុងក្រោយ

28- Oct -15  Manchester City - Crystal Palace 5-1 1

2- Sep -15  Crystal Palace - Manchester City 0-1

06- Apr -15  Crystal Palace - Manchester City 2-1

20- Dec- 14  Manchester City - Crystal Palace 3-0

​ទស្សនៈ Manchester City ឈ្នះ​2-1

Southampton (12) Vs West Bromwich Albion (13)

Southampton លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺ​ឈ្នះ 2 ចាញ់ 3 ស្មើ 0 ។

3​ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺ

13-1-16  Southampton 2-0 Watford  

09-1-16 Southampton 1-2 Crystal Palace   

02-.1-16 Norwich City 1-0 Southampton

West Bromwich លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺ​ឈ្នះ 2 ចាញ់ 1​ស្មើ 2 ។

3​ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺ

13-1-16 Chelsea 2-2 West Bromwich Albion  

09-1-16 West Bromwich Albion 2-2 Bristol City  

02-1-16 West Bromwich Albion 2-1 Stoke City  

​ប្រ​វត្ត​ជួបគ្នា 4 លើកចុងក្រោយ

12- Sep -15  West Bromwich Albion – Southampton  0-0

28- Feb- 15  West Bromwich Albion – Southampton  1-0

23- Aug- 14  Southampton - West Bromwich Albion  0-0

11- Jan- 14  Southampton - West Bromwich Albion  1-0

​ទស្សនៈ ស្មើគ្នា 1-1

Chelsea (13) Vs Everton (18)

Chelsea លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺ​ឈ្នះ 2 ចាញ់ 0 ស្មើ 3 ។

3​ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺ

13-1-16  Chelsea 2-2 West Bromwich Albion   

10-1-16  Chelsea 2-0 Scunthorpe United   

03-1-16 Crystal Palace 0-3 Chelsea

Everton លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺ​ឈ្នះ 2 ចាញ់ 2 ស្មើ 1 ។

3​ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺ

13-1-16  Manchester City 0-0 Everton   

09-1-16  Everton  2-0 Dagenham & Redbridge   

06-1-16  Everton  2-1 Manchester City

​ប្រ​វត្ត​ជួបគ្នា 4 លើកចុងក្រោយ

12- Sep- 15  Everton - Chelsea 3-1

11- Feb -15  Chelsea - Everton 1-0

30- Aug -14  Everton - Chelsea 3-6

22- Feb -14  Chelsea-:Everton 1-0

​ទស្សនៈ Chelsea ឈ្នះ​1-0

AFC Bournemouth (15) Vs Norwich City (16)

 AFC Bournemouth លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺ​ឈ្នះ 1 ចាញ់ 2 ស្មើ 2 ។

3​ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺ

12-1-16  AFC Bournemouth 1-3 West Ham United   

09-1-16 Birmingham City 1-2 AFC Bournemouth   

02-1-16 Leicester City 0-0 AFC Bournemouth

Norwich City លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺ​ឈ្នះ 2 ចាញ់ 3 ស្មើ 0 ។

3​ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺ

13-1-16  Stoke City 3-1 Norwich City   

09-1-16 Norwich City 0-3 Manchester City   

02-1-16 Norwich City 1-0 Southampton

​ប្រ​វត្ត​ជួបគ្នា 4 លើកចុងក្រោយ

12- Sep -15  Norwich City - AFC Bournemouth 3-1

10- Jan -15  AFC Bournemouth - Norwich City 1-2

30- Aug -14  Norwich City - AFC Bournemouth 1-1

05- Sep- 00  AFC Bournemouth - Norwich City 1-2

​ទស្សនៈ ស្មើគ្នា 2-2

Newcastle (19) Vs West Ham (5)

Newcastle លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺ​ឈ្នះ 0 ចាញ់ 4 ស្មើ 1 ។

3​ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺ

12-1-16  Newcastle United 3-3 Manchester United   

09-1-16 Watford 1-0 Newcastle United   

02-1-16 Arsenal  1-0 Newcastle United

West Ham លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺ​ឈ្នះ 4 ចាញ់ 0 ស្មើ 1 ។

3​ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺ

12-1-16  AFC Bournemouth 1-3 West Ham United   

09-1-16 West Ham United 1-0 Wolverhampton  

02-1-16 West Ham United 2-0 Liverpool   

​ប្រ​វត្ត​ជួបគ្នា 4 លើកចុងក្រោយ

14- Sep -15  West Ham United - Newcastle United 2-0

24- May -15  Newcastle United - West Ham United 2-0

29- Nov -14  West Ham United - Newcastle United 1-0

18- Jan- 14  West Ham United - Newcastle United 1-3

​ទស្សនៈ West Ham United ឈ្នះ​2-0

Aston Villa (20) Vs Leicester City (2)

Aston Villa លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺ​ឈ្នះ 1 ចាញ់ 2 ស្មើ 2 ។

3​ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺ

12-1-16  Aston Villa 1-0 Crystal Palace   

09-1-16 Wycombe Wanderers 1-1 Aston Villa   

02-1-16 Sunderland 3-1 Aston Villa

Leicester City លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺ​ឈ្នះ 1 ចាញ់ 1 ស្មើ 3 ។

3​ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺ

13-1-16  Tottenham Hotspur 0-1 Leicester City   

10-1-16  Tottenham Hotspur 2-2 Leicester City   

02-1-16 Leicester City 0-0 AFC Bournemouth

​ប្រ​វត្ត​ជួប​4​ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺ

13- Sep- 15  Leicester City - Aston Villa 3-2

15- Feb -15  Aston Villa - Leicester City 2-1

10- Jan -15  Leicester City - Aston Villa 1-0

07- Dec -14  Aston Villa - Leicester City 2-1

​ទស្សនៈ Leicester City ឈ្នះ​2-0

វិភាគ​កីឡាបាល់ទាត់​អង់គ្លេស​ក្របខ័ណ្ឌ Premier League សម្រាប់​ថ្ងៃ​សៅរ៍