ព័ត៌​មានកីឡា &raquo កីឡាអន្តរជាតិ

ការ​ប្រកួត​បាល់ទាត់​បារាំង​ឡឺ​សំ​ផ្ចូ​ណា​ជុំ​ទី 20 សម្រាប់​ចុង​ស​ប្តា​ហ៍​នេះ​មាន 9 ប្រកួត​។ ក្រុម Lyon, Monaco និង Paris SG ជា​ជម្រើស​ល្អ ។

ថ្ងៃ​សៅរ៍
Bastia (19) V Paris SG (3)
Bastia 10 ប្រកួត​ក្នុងផ្ទះ​គឺ 3-4-3 ស៊ុត​បាល់​បាន 11 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 11 គ្រាប់​ដែរ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
12-14 Bastia 3-2 Caen
12-14 Caen 1-1 Bastia
01-15 Bastia 2-0 Lille
Paris SG 10 ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ 4-5-1 ស៊ុត​បាល់​បាន 15 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 10 គ្រាប់​។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
12-14 Paris SG 0-0 Montpellier
12-14 Paris SG 1-0 Inter
01-15 Montpellier 0-3 Paris SG
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 10 ប្រកួត Paris SG ឈ្នះ 9 ស្មើ 1 ។
ជួប​គ្នា 4 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
02-13 Paris SG 3-1 Bastia
10-13 Paris SG 4-0 Bastia
03-14 Bastia 0-3 Paris SG
08-14 Paris SG 2-0 Bastia
ទស្សនៈ WDW: Paris SG ឈ្នះ 1-0
ទស្សនៈ PD: Paris SG ឈ្នះ 2-0

Evian (18) V Rennes (8)
Evian 9 ប្រកួត​ក្នុងផ្ទះ​គឺ 4-1-4 ស៊ុត​បាល់​បាន 11 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 12 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
12-14 St.Etiennes 3-0 Evian
01-15 Bobigny 0-3 Evian
01-15 Lille 1-0 Evian
Rennes 10 ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ 3-3-4 ស៊ុត​បាល់​បាន 6 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 11 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
12-14 Rennes 1-0 Creteil
12-14 Rennes 1-3 Reims
01-15 Dunkerque 1-2 Rennes
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 8 ប្រកួត Evian ឈ្នះ 2 Rennes ឈ្នះ 5 ស្មើ 1 ។
ជួប​គ្នា 4 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
04-13 Evian 4-2 Rennes
08-13 Evian 1-2 Rennes
01-14 Rennes 0-0 Evian
08-14 Rennes 6-2 Evian
ទស្សនៈ WDW: Rennes ឈ្នះ 1-0
ទស្សនៈ PD: ស្មើ 1-1

Guingamp (12) V Lens (16)
Guingamp 10 ប្រកួត​ក្នុងផ្ទះ​គឺ 4-0-6 ស៊ុត​បាល់​បាន 11 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 15 គ្រាប់​។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
12-14 Arles 0-2 Guingamp
12-14 Toulouse 1-1 Guingamp
01-15 Dinan Lehon 0-3 Guingamp
Lens 10 ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ 2-2-6 ស៊ុត​បាល់​បាន 9 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 14 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
12-14 Montpellier 3-3 Lens
12-14 Lens 2-0 Nice
01-15 Lens 2-3 Lyon
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 10 ប្រកួត Guingamp ឈ្នះ 6 Lens ឈ្នះ 2 ស្មើ 2 ។
ជួប​គ្នា 4 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
03-12 Guingamp 3-0 Lens
12-12 Lens 1-1 Guingamp
05-13 Guingamp 7-0 Lens
08-14 Lens 0-1 Guingamp
ទស្សនៈ WDW: ស្មើ 1-1
ទស្សនៈ PD: ស្មើ 0-0

Lille (13) V Caen (20)
Lille 9 ប្រកួត​ក្នុងផ្ទះ​គឺ 4-4-1 ស៊ុត​បាល់​បាន 11 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 4 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
12-14 Marseille 2-1 Lille
01-15 Bastia 2-0 Lille
01-15 Lille 1-0 Evian
Caen 10 ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ 2-4-4 ស៊ុត​បាល់​បាន 14 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 18 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
12-14 Bastia 3-2 Caen
12-14 Caen 1-1 Bastia
01-15 Caen 2-3 Dijon
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 10 ប្រកួត Lille ឈ្នះ 8 ស្មើ 2 ។
ជួប​គ្នា 4 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
08-11 Caen 1-2 Lille
05-12 Lille 3-0 Caen
02-14 Lille 3-3 Caen
08-14 Caen 0-1 Lille
ទស្សនៈ WDW: Lille ឈ្នះ 2-0
ទស្សនៈ PD: Lille ឈ្នះ 3-0

Nice (11) V Lorient (15)
Nice 10 ប្រកួត​ក្នុងផ្ទះ​គឺ 3-3-4 ស៊ុត​បាល់​បាន 9 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 12 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
12-14 Nice 0-0 St.Etienne
12-14 Lens 2-0 Nice
01-15 Valenciennes 2-0 Nice
Lorient 9 ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ 3-0-6 ស៊ុត​បាល់​បាន 10 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 16 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
12-14 Lorient 0-1 St.Etienne
12-14 Lorient 1-2 Nantes
01-15 Avranches 1-0 Lorient
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 10 ប្រកួត Nice ឈ្នះ 4 Lorient ឈ្នះ 3 ស្មើ 3 ។
ជួប​គ្នា 4 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
02-13 Nice 1-1 Lorient
12-13 Lorient 3-0 Nice
04-14 Nice 1-2 Lorient
08-14 Lorient 0-0 Nice
ទស្សនៈ WDW: Lorient ឈ្នះ 1-0
ទស្សនៈ PD: ស្មើ 1-1

Reims (9) V St.Etienne (4)
Reims 10 ប្រកួត​ក្នុងផ្ទះ​គឺ 6-1-3 ស៊ុត​បាល់​បាន 15 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 15 គ្រាប់​ដែរ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
12-14 Reims 3-2 Evian
12-14 Rennes 1-3 Reims
01-15 St.Lusi 1-3 Reims
St.Etienne 9 ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ 4-3-2 ស៊ុត​បាល់​បាន 8 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 8  គ្រាប់ ដែរ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
12-14 Lorient 0-1 St.Etienne
12-14 St.Etienne 3-0 Evian
01-15 St.Etienne 1-0 Nancy
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 7 ប្រកួត​គឺ​៖
08-02 St.Etienne 0-0 Reims
01-03 Reims 1-0 St.Etienne
09-12 St.Etienne 0-0 Reims
02-13 Reims 1-1 St.Etienne
11-13 St.Etienne 4-0 Reims
04-14 Reims 2-2 St.Etienne
08-14 St.Etienne 3-1 Reims
ទស្សនៈ WDW: St.Etienne ឈ្នះ 1-0
ទស្សនៈ PD: St.Etienne ឈ្នះ 1-0

ថ្ងៃអាទិត្យ
Lyon (2) V Toulouse (14)
Lyon 10 ប្រកួត​ក្នុងផ្ទះ​គឺ 9-0-1 ស៊ុត​បាល់​បាន 25 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 5 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
12-14 Lyon 1-1 Monaco
12-14 Bordeaux 0-5 Lyon
01-15 Lens 2-3 Lyon
Toulouse 10 ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ 3-0-7 ស៊ុត​បាល់​បាន 9 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 16 គ្រាប់​។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
12-14 Lille 3-0 Toulouse
12-14 Toulouse 1-1 Guingamp
01-15 Bordeaux 2-1 Toulouse
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 10 ប្រកួត Lyon ឈ្នះ 3 Toulouse ឈ្នះ 4 ស្មើ 3 ។
ជួប​គ្នា 4 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
04-13 Lyon 3-1 Toulouse
12-13 Lyon 1-1 Toulouse
04-14 Toulouse 0-0 Lyon
08-14 Toulouse 2-1 Lyon
ទស្សនៈ WDW: Lyon ឈ្នះ 3-0
ទស្សនៈ PD: Lyon ឈ្នះ 3-0

Nantes (7) V Metz (17)
Nantes 10 ប្រកួត​ក្នុងផ្ទះ​គឺ 4-4-2 ស៊ុត​បាល់​បាន 10 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 8 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
12-14 Nantes 4-2 Metz
12-14 Lorient 1-2 Nantes
01-15 Nantes 4-0 Club Franciscain
Metz 10 ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ 1-1-8 ស៊ុត​បាល់​បាន 3 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 18 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
12-14 Nantes 4-2 Metz
12-14 Metz 0-1 Monaco
01-15 Epinal 1-2 Metz
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 10 ប្រកួត Nantes ឈ្នះ 3 ស្មើ 7 ។
ជួប​គ្នា 4 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
09-11 Metz 1-3 Nantes
02-12 Nantes 0-0 Metz
08-14 Metz 1-1 Nantes
12-14 Nantes 4-2 Metz
ទស្សនៈ WDW: Nantes ឈ្នះ 2-0
ទស្សនៈ PD: Nantes ឈ្នះ 1-0

Monaco (5) V Bordeaux (6)
Monaco 9 ប្រកួត​ក្នុងផ្ទះ​គឺ 4-3-2 ស៊ុត​បាល់​បាន 11 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 7 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
12-14 Lyon 1-1 Monaco
12-14 Metz 0-1 Monaco
01-15 Nimes 0-2 Monaco
Bordeaux 10 ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ 3-2-5 ស៊ុត​បាល់​បាន 10 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 14 គ្រាប់​។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
12-14 Lille 1-1 Bordeaux
12-14 Bordeaux 0-5 Lyon
01-15 Bordeaux 2-1 Toulouse
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 10 ប្រកួត Monaco ឈ្នះ 3 Bordeaux ឈ្នះ 4 ស្មើ 3 ។
ជួប​គ្នា 4 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
03-11 Bordeaux 0-1 Monaco
08-13 Bordeaux 0-2 Monaco
05-14 Monaco 1-1 Bordeaux
08-14 Bordeaux 4-1 Monaco
ទស្សនៈ WDW: Monaco ឈ្នះ 1-0
ទស្សនៈ PD: Monaco ឈ្នះ 2-1