ព័ត៌​មានកីឡា &raquo កីឡាអន្តរជាតិ

ការ​ប្រកួត​បាល់ទាត់​អ៊ី​តា​លី​ស៊េរី A ជុំ​ទី 18 សម្រាប់​ចុង​ស​ប្តា​ហ៍​នេះ​មាន 9 ប្រកួត ។ ក្រុម  Roma ត្រូវការ​ឈ្នះ Lazio រក្សា​កំណត់​ត្រា​មិន​ចាញ់​ក្នុង​ទឹកដី ខណៈ Juventus មិនសូវ​មានសំណាង​ល្អ​នៅផ្ទះ Napoli ។

ថ្ងៃ​សៅរ៍
Sassuolo (10) V Udinese (12)
Sassuolo 8 ប្រកួត​ក្នុងផ្ទះ​គឺ 2-5-1 ស៊ុត​បាល់​បាន 8 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 6 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ ៖
12-14 Palermo 2-1 Sassuolo
12-14 Sassuolo 1-1 Cesena
01-15 Milan 1-2 Sassuolo
Udinese 8 ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ 2-2-4 ស៊ុត​បាល់​បាន 6 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 12 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ ៖
12-14 Udinese 1-2 Verona
12-14 Sampdoria 2-2 Udinese
01-15 Udinese 0-1 Roma
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 2 ប្រកួត​គឺ​៖
10-13 Sassuolo 1-2 Udinese
03-14 Udinese 1-0 Sassuolo
ទស្សនៈ WDW: Sassuolo ឈ្នះ 1-0
ទស្សនៈ PD: Sassuolo ឈ្នះ 1-0

Torino (14) V Milan (7)
Torino 9 ប្រកួត​ក្នុងផ្ទះ​គឺ 3-4-2 ស៊ុត​បាល់​បាន 7 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 6 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ ៖
12-14 Empoli 0-0 Torino
12-14 Torino 2-1 Genoa
01-15 Chievo 0-0 Torino
Milan 8 ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ 2-5-1 ស៊ុត​បាល់​បាន 14 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 12 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ ៖
12-14 Roma 0-0 Milan
12-14 Real M 2-4 Milan
01-15 Milan 1-2 Sassuolo
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 10 ប្រកួត Milan ឈ្នះ 4 Torino ឈ្នះ 1 ស្មើ 5 ។
ជួប​គ្នា 4 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
12-12 Torino 2-4 Milan
05-13 Milan 1-0 Torino
09-13 Torino 2-2 Milan
02-14 Milan 1-1 Torino
ទស្សនៈ WDW: Milan ឈ្នះ 1-0
ទស្សនៈ PD: Milan ឈ្នះ 1-0

ថ្ងៃអាទិត្យ
Inter (11) V Genoa (5)
Inter 8 ប្រកួត​ក្នុងផ្ទះ​គឺ 3-3-2 ស៊ុត​បាល់​បាន 18 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 12 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ ៖
12-14 Inter 2-2 Lazio
12-14 Paris SG 1-0 Inter
01-15 Juventus 1-1 Inter
Genoa 8 ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ 4-3-1 ស៊ុត​បាល់​បាន 15 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 9 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ ៖
12-14 Genoa 0-1 Roma
12-14 Torino 2-1 Genoa
01-15 Genoa 2-2 Atalanta
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 10 ប្រកួត Genoa ឈ្នះ 1 Inter ឈ្នះ 7 ស្មើ 2 ។
ជួប​គ្នា 4 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
12-12 Inter 1-1 Genoa
05-13 Genoa 0-0 Inter
08-13 Inter 2-0 Genoa
01-14 Genoa 1-0 Inter
ទស្សនៈ WDW: Genoa ឈ្នះ 2-1
ទស្សនៈ PD: ស្មើ 2-2

Atalanta (17) V Chievo (16)
Atalanta 8 ប្រកួត​ក្នុងផ្ទះ​គឺ 2-3-3 ស៊ុត​បាល់​បាន 9 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 12 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ ៖
12-14 Lazio 3-0 Atalanta
12-14 Atalanta 3-3 Palermo
01-15 Genoa 2-2 Atalanta
Chievo 8 ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ 3-1-4 ស៊ុត​បាល់​បាន 6 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 9 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ ៖
12-14 Chievo 0-2 Inter
12-14 Verona 0-1 Chievo
01-15 Chievo 0-0 Chievo
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 10 ប្រកួត Chievo ឈ្នះ 2 Atalanta ឈ្នះ 4 ស្មើ 4 ។
ជួប​គ្នា 4 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
05-13 Atalanta 2-2 Chievo
10-13 Chievo 0-1 Atalanta
03-14 Atalanta 2-1 Chievo
08-14 Atalanta 3-0 Chievo
ទស្សនៈ WDW: ស្មើ 1-1
ទស្សនៈ PD: Atalanta ឈ្នះ 1-0

Cagliari (18) V Cesena (20)
Cagliari 8 ប្រកួត​ក្នុងផ្ទះ​គឺ 0-3-5 ស៊ុត​បាល់​បាន 7 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 17 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ ៖
12-14 Parma 0-0 Cagliari
12-14 Cagliari 1-3 Juventus
01-15 Palermo 5-0 Cagliari
Cesena 8 ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ 0-2-6 ស៊ុត​បាល់​បាន 6 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 17 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ ៖
12-14 Cesena 1-4 Fiorentina
12-14 Sassuolo 1-1 Cesena
01-15 Cesena 1-4 Napoli
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 4 ប្រកួត​គឺ​៖
12-10 Cesena 1-0 Cagliari
05-11 Cagliari 0-2 Cesena
10-11 Cesena 1-1 Cagliari
03-12 Cagliari 3-0 Cesena
ទស្សនៈ WDW: ស្មើ 2-2
ទស្សនៈ PD: ស្មើ 0-0

Fiorentina (9) V Palermo (8)
Fiorentina 8 ប្រកួត​ក្នុងផ្ទះ​គឺ 2-4-2 ស៊ុត​បាល់​បាន 7 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 4 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ ៖
12-14 Cesena 1-4 Fiorentina
12-14 Fiorentina 1-1 Empoli
01-15 Parma 1-0 Fiorentina
Palermo 8 ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ 1-4-3 ស៊ុត​បាល់​បាន 12 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 16 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ ៖
12-14 Palermo 2-1 Sassuolo
12-14 Atalanta 3-3 Palermo
01-15 Palermo 5-0 Cagliari
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 10 ប្រកួត Palermo ឈ្នះ 4 Fiorentina ឈ្នះ 5 ស្មើ 1 ។
ជួប​គ្នា 4 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
11-11 Palermo 2-0 Fiorentina
04-12 Fiorentina 0-0 Palermo
12-12 Palermo 0-3 Fiorentina
05-13 Fiorentina 1-0 Palermo
ទស្សនៈ WDW: ស្មើ 2-2
ទស្សនៈ PD: Fiorentina ឈ្នះ 2-1

Verona (15) V Parma (19)
Verona 8 ប្រកួត​ក្នុងផ្ទះ​គឺ 2-2-4 ស៊ុត​បាល់​បាន 9 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 13 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ ៖
12-14 Udinese 1-2 Verona
12-14 Verona 0-1 Chievo
01-15 Empoli 0-0 Verona
Parma 8 ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ 1-0-7 ស៊ុត​បាល់​បាន 6 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 20 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ ៖
12-14 Parma 0-0 Cagliari
12-14 Napoli 2-0 Parma
01-15 Parma 1-0  Fiorentina
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 10 ប្រកួត Verona ឈ្នះ 4 Parma ឈ្នះ 5 ស្មើ 1 ។
ជួប​គ្នា 4 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
03-02 Verona 1-0 Parma
11-11 Parma 0-2 Verona
10-13 Verona 3-2 Parma
03-14 Parma 2-0 Verona
ទស្សនៈ WDW: Verona ឈ្នះ 2-0
ទស្សនៈ PD: Verona ឈ្នះ 1-0

Roma (2) V Lazio (3)
Roma 9 ប្រកួត​ក្នុងផ្ទះ​គឺ 7-2-0 ស៊ុត​បាល់​បាន 20 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 4 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ ៖
12-14 Genoa 0-1 Roma
12-14 Roma 0-0 Milan
01-15 Udinese 0-1 Roma
Lazio 9 ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ 3-3-3 ស៊ុត​បាល់​បាន 13 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 10 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ ៖
12-14 Lazio 3-0 Atalanta
12-14 Inter 2-2 Lazio
01-15 Lazio 3-0 Sampdoria
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 10 ប្រកួត Roma ឈ្នះ 4 Lazio ឈ្នះ 4 ស្មើ 2 ។
ជួប​គ្នា 4 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
04-13 Roma 1-1 Lazio
05-13 Roma 0-1 Lazio
09-13 Roma 2-0 Lazio
02-14 Lazio 0-0 Roma
ទស្សនៈ WDW: Roma ឈ្នះ 2-0
ទស្សនៈ PD: Roma ឈ្នះ 3-1

Sampdoria (6) V Empoli (13)
Sampdoria 8 ប្រកួត​ក្នុងផ្ទះ​គឺ 4-4-0 ស៊ុត​បាល់​បាន 13 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 7 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ ៖
12-14 Juventus 1-1 Sampdoria
12-14 Sampdoria 2-2 Udinese
01-15 Lazio 3-0 Sampdoria
Empoli 8 ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ 1-5-2 ស៊ុត​បាល់​បាន 10 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 12 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ ៖
12-14 Empoli 0-0 Torino
12-14 Fiorentina 1-1 Empoli
01-15 Empoli 0-0 Verona
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 10 ប្រកួត Empoli ឈ្នះ 4 Sampdoria ឈ្នះ 6 ។
ជួប​គ្នា 4 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
11-08 Sampdoria 2-1 Empoli
08-11 Empoli 2-1 Sampdoria
09-11 Empoli 1-3 Samdoria
03-12 Sampdoria 1-0 Empoli

Napoli (4) V Juventus (1)
Napoli 8 ប្រកួត​ក្នុងផ្ទះ​គឺ 4-3-1 ស៊ុត​បាល់​បាន 20 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 12 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ ៖
12-14 Napoli 2-0 Parma
12-14 Juventus 2-2 Napoli
01-15 Cesena 1-4 Napoli
Juventus 9 ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ 6-2-1 ស៊ុត​បាល់​បាន 14 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 3 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ ៖
12-14 Cagliari 1-3 Juventus
12-14 Juventus 2-2 Napoli
01-15 Juventus 1-1 Inter
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 10 ប្រកួត Napoli ឈ្នះ 2 Juventus ឈ្នះ 4 ស្មើ 4 ។
ជួប​គ្នា 4 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
03-13 Napoli 1-1 Juventus
11-13 Juventus 3-0 Napoli
03-14 Napoli 2-0 Juventus
12-14 Juventus 2-2 Napoli
ទស្សនៈ WDW: Juventus ឈ្នះ 1-0
ទស្សនៈ PD: ស្មើ 2-2