ព័ត៌​មានកីឡា &raquo កីឡាអន្តរជាតិ

ការ​ប្រកួត​បាល់ទាត់​ចម្រុះ​សម្រាប់​រាត្រី​ថ្ងៃ​អង្គារ​នេះ​មាន 17 ប្រកួត ។ គូ​សំខាន់​ៗ​គឺ Milan មិន​ពិបាក​យកឈ្នះ Sassuolo ខណៈ​ក្រុម Everton អាច​ប្រឈម​មុខ​នៅផ្ទះ West Ham ។

អីុតា​លី​ខាប់ វគ្គ 16 ក្រុម​ចុង​ក្រោយ (​គ្មាន​ជើង​ទី 2)
Milan V Sassuolo
Milan លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 2-2-1 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
12-14 Real M 2-4 Milan
01-14 Milan 1-2 Sassuolo
01-14 Torino 1-1 Milan
Sassuolo លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 1-3-1 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
12-14 Sassuolo 1-1 Cesena
01-15 Milan 1-2 Sassuolo
01-15 Sassuolo 1-1 Udinese
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 3 ប្រកួត​គឺ​៖
01-14 Sassuolo 4-3 Milan
05-14 Milan 2-1 Sassuolo
01-15 Milan 1-2 Sassuolo

អេ​ស្ប៉ា​ញ​ខាប់ វគ្គ 1/8 ជើង​ទី 2
Espanyol V Valencia
ជើង​ទី 1 Valencia 2-1 Espanyol
Espanyol លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 2-0-3 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
01-15 Espanyol 1-2 Eibar
01-15 Valencia 2-1 Espanyol
01-15 Real M 3-0 Espanyol
Valencia លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 3-2-0 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
01-15 Valencia 2-1 Real M
01-15 Valencia 2-1 Espanyol
01-15 Celta 1-1 Valencia
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 10 ប្រកួត Valencia ឈ្នះ 5 Espanyol ឈ្នះ 2 ស្មើ 3 ។
ជួប​គ្នា 4 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
08-13 Espanyol 3-1 Valencia
01-14 Valencia 2-2 Espanyol
09-14 Valencia 3-1 Espanyol
01-15 Valencia 2-1 Espanyol

Levante V Malaga
ជើង​ទី 1 Malaga 2-0 Levante
Levante លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 0-3-2 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
01-15 Atletico 3-1 Levante
01-15 Malaga 2-0 Levante
01-15 Levante 0-0 Deportivo
Malaga លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 3-1-1 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
01-15 Malaga 1-2 Almeria
01-15 Malaga 2-0 Levante
01-15 Malaga 1-1 Villarreal
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 10 ប្រកួត Malaga ឈ្នះ 6 Levante ឈ្នះ 3 ស្មើ 1 ។
ជួប​គ្នា 4 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
01-14 Levante 1-0 Malaga
05-14 Malaga 1-0 Levante
09-14 Malaga 0-0 Levante
01-15 Malaga 2-0 Levante

អង់គ្លេស FA Cup ជុំ​ទី 3 ជើង​ទី 2
Wolves V Fulham
ជើង​ទី 1 Fulham 0-0 Wolves
Wolves លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 3-2-0 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
12-14 Wolves 2-1 Brentford
01-15 Fulham 0-0 Wolves
01-15 Blackburn 0-1 Wolves
Fulham លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 1-1-3 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
02-14 Fulham 0-2 Brighton
01-15 Fulham 0-0 Wolves
01-15 Cardiff 1-0 Fulham
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 10 ប្រកួត Fulham ឈ្នះ 2 Wolves ឈ្នះ 4 ស្មើ 4 ។
ជួប​គ្នា 4 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
08-11 Wolves 2-0 Fulham
03-12 Fulham 5-0 Wolves
08-14 Fulham 0-1 Wolves
01-15 Fulham 0-0 Wolves

West Ham V Everton
ជើង​ទី 1 Everton 1-1 West Ham
West Ham លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 0-3-2 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
01-15 West Ham 1-1 West Brom
01-15 Everton 1-1 West Ham
01-15 Swansea 1-1 West Ham
Everton លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 0-2-3 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
01-15 Hull 2-0 Everton
01-15 Everton 1-1 West Ham
01-15 Everton 1-1 Man City
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 10 ប្រកួត Everton ឈ្នះ 6  ស្មើ 4 ។
ជួប​គ្នា 4 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
09-13 West Ham 2-3 Everton
03-14 Everton 1-0 West Ham
11-14 Everton 2-1 West Ham
01-15 Everton 1-1 West Ham

Chesterfield V Scunthorpe
ជើង​ទី 1 Scunthorpe 2-2 Chesterfield
Chesterfield លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 3-2-0 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
01-15 Milton 0-1 Chesterfield
01-15 Scunthorpe 2-2 Chesterfield
01-15 Chesterfield 3-0 Port Vale
Scunthorpe លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 2-3-0 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
12-14 Scunthorpe 2-1 Rochdale
01-15 Scunthorpe 2-2 Chesterfield
01-15 Walsall 1-4 Scunthorpe
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 10 ប្រកួត Chesterfield ឈ្នះ 1 Scunthorpe ឈ្នះ 5 ស្មើ 4 ។
ជួប​គ្នា 4 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
02-14 Scunthorpe 1-1 Chesterfield
09-14 Scunthorpe 2-0 Chesterfield
09-14 Chesterfield 4-1 Scunthorpe
01-15 Scunthorpe 2-2 Chesterfield

Bristol City V Doncaster
ជើង​ទី 1 Doncaster 1-1 Bristol City
Bristol City លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 4-1-0 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
01-15 Doncaster 1-1 Bristol City
01-15 Gillingham 2-4 Bristol City
01-15 Bristol City 4-0 Notts County
Doncaster លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 2-3-0 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
12-14 Peterborough 0-0 Doncaster
01-15 Doncaster 1-1 Bristol City
01-15 Oldham 2-2 Doncaster
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 10 ប្រកួត Bristol City ឈ្នះ 4 Doncaster ឈ្នះ 3 ស្មើ 3 ។
ជួប​គ្នា 4 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
08-11 Doncaster 1-1 Bristol City
01-12 Bristol City 2-1 Doncaster
09-14 Bristol City 3-0 Doncaster
01-15 Doncaster 1-1 Bristol City

អង់គ្លេស FA Trophy ជុំ​ទី 2 ជើង​ទី 2
Woking V Oxford
ជើង​ទី 1 Oxford 2-2 Woking
Woking លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 0-4-1 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
01-15 Woking 1-1 Eastleigh
01-15 Gateshead 0-0 Woking
01-15 Oxford 2-2 Woking
Oxford លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 3-1-1 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
12-14 Leamington 4-0 Oxford
01-15 Oxford 3-1 Leamington
01-15 Oxford 2-2 Woking
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 1 ប្រកួត​គឺ​៖
01-15 Oxford 2-2 Woking

United V Chorley
ជើង​ទី 1 Chorley 3-3 United
United លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 4-1-0 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
01-15 United 3-0 Trafford
01-15 Ashoton 0-2 United
01-15 Chorley 3-3 United
Chorley លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 2-2-1 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
12-14 Lowestoft 3-1 Chorley
12-14 Chorley 2-1 Bradford
01-15 Chorley 3-3 United
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 10 ប្រកួត Chorley ឈ្នះ 3 United ឈ្នះ 4 ស្មើ 3 ។
ជួប​គ្នា 4 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
09-13 United 0-1 Chorley
03-14 Chorley 0-1 United
04-14 United 2-2 Chorley
01-15 Chorley 3-3 United

Wrexham V Stockport
ជើង​ទី 1 Stockport 2-2 Wrexham
Wrexham លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 2-1-2 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
12-14 Southport 0-1 Wrexham
01-15 Stoke 3-1 Wrexham
01-15 Stockport 2-2 Wrexham
Stockport លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 1-3-1 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
01-15 Colwyn 1-2 Stockport
01-15 Stockport 0-2 Tamworth
01-15 Stockport 2-2 Wrexham
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 10 ប្រកួត Wrexham ឈ្នះ 3 Stockport ឈ្នះ 6 ស្មើ 1 ។
ជួប​គ្នា 4 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
10-12 Stockport 1-0 Wrexham
10-12 Stockport 2-3 Wrexham
02-13 Wrexham 3-1 Stockport
01-15 Stockport 2-2 Wrexham

អង់គ្លេស​ខន់​ហ្វ្រែ​ន
Dartford (22) V Halifax (9)
Dartford 14 ប្រកួត​ក្នុងផ្ទះ​គឺ 3-6-5 ស៊ុត​បាល់​បាន 17 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 21 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
01-15 Braintree 3-0 Dartford
01-15 Dartford 1-2 Kidderminster
01-15 Burgess 1-2 Dartford
Halifax 13 ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ 3-4-6 ស៊ុត​បាល់​បាន 13 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 16 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
12-14 Gateshead 2-2 Halifax
12-14 Halifax 0-2 Chester
01-15 Halifax 5-3 Alfreton
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 4 ប្រកួត​គឺ​៖
01-13 Halifax 1-1 Dartford
02-13 Dartford 3-2 Halifax
08-13 Halifax 2-0 Dartford
12-13 Dartford 1-2 Halifax

ព័រ​ទុ​យ​ហ្គា​ល់​ខាប់​វគ្គ​ជម្រុះ​ក្នុង​ពូ​ល
ពូ​ល B ជុំ​ទី 2
Estoril (2) V Vicente (4)
Estoril លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 1-3-1 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
12-14 Estoril 1-1 Maritimo
01-15 Lisbon 3-0 Estoril
01-15 Estoril 1-1 Moreirense
Vicente លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 1-0-4 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
01-15 Vicente 1-5 Porto
01-15 Rio Ave 5-2 Vicente
01-15 Vicente 2-1 Penafiel
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 10 ប្រកួត Estoril ឈ្នះ 4 Vicente ឈ្នះ 4 ស្មើ 2 ។
ជួប​គ្នា 4 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
05-13 Vicente 1-2 Estoril
12-13 Estoril 2-0 Vicente
04-14 Vicente 0-0 Estoril
10-14 Vicente 1-1 Estoril

ពូ​ល D ជុំ​ទី 2
Porto (2) V Madeira (1)
Porto លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 4-0-1 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
12-14 Rio Ave 0-1 Porto
01-15 Vicente 1-5 Porto
01-15 Porto 3-0 Belenenses
Madeira លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 2-0-3 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
12-14 Madeira 2-1 Braga
01-15 Covilha 1-0 Madeira
01-15 Santa Clara 1-2 Madeira
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 2 ប្រកួត​គឺ​៖
09-94 Porto 3-0 Madeira
02-95 Madeira 0-0 Porto

បារាំង​ខាប់ វគ្គ 1/4 (​គ្មាន​ជើង​ទី 2)
Bastia V Rennes
Bastia លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 4-1-0 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
12-14 Caen 1-1 Bastia
01-15 Bastia 2-0 Lille
01-15 Bastia 4-2 Paris SG
Rennes លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 2-1-2 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
12-14 Rennes 1-3 Reims
01-15 Dunkerque 1-2 Rennes
01-15 Evian 1-1 Rennes
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 10 ប្រកួត Bastia ឈ្នះ 4 Rennes ឈ្នះ 5 ស្មើ 1 ។
ជួប​គ្នា 4 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
01-13 Bastia 0-2 Rennes
11-13 Bastia 1-0 Rennes
03-14 Rennes 3-0 Bastia
12-14 Bastia 2-0 Rennes

St Etienne V Paris SG
St Etienne លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 4-1-0  ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
12-14 St Etienne 3-0 Evian
01-15 St Etienne 1-0 Nancy
01-15 Reims 1-2 St Etienne
Paris SG លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 3-1-1 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
12-14 Paris SG 1-0 Inter
01-15 Montpellier 0-3 Paris SG
01-15 Bastia 4-2 Paris SG
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 10 ប្រកួត Paris SG ឈ្នះ 5 St Etienne ឈ្នះ 1 ស្មើ 4 ។
ជួប​គ្នា 4 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
10-13 St. Etienne 2-2 Paris SG
12-13 Paris SG 2-1 St. Etienne
03-14 Paris SG 2-0 St. Etienne
09-14 Paris SG 5-0 St. Etienne

អាស៊ី​ខាប់ វគ្គ​ជម្រុះ​ក្នុង​ពូ​ល A ជុំ​ទី 2
Kuwait (4) V Korea Rep (3)
Kuwait លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 1-3-1 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
11-14 UAE 2-2 Kuwait
11-14 Kuwait 0-5 Oman
12-14 Iraq 1-1 Kuwait
Korea Rep លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 3-0-2 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
11-14 Iran 1-0 Korea Rep
01-15 Saudi Arabia 0-2 Korea Rep
01-15 Korea Rep 1-0 Oman
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 5 ប្រកួត​គឺ​៖
07-04 Korea Rep 4-0 Kuwait
02-05 Korea Rep 2-0 Kuwait
06-05 Kuwait 0-4 Korea Rep
09-11 Kuwait 1-1 Korea Rep
02-12 Korea Rep 2-0 Kuwait

Australia (1) V Oman (3)
Australia លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 2-1-2 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
10-14 Qatar 1-0 Australia
11-14 Japan 2-1 Australia
01-15 Australia 4-1 Kuwait
Oman លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 0-1-4 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
12-14 Qatar 2-2 Oman
01-14 China 4-1 Oman
01-15 Korea Rep 1-0 Oman
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 7 ប្រកួត​គឺ​៖
07-07 Australia 1-1 Oman
10-09 Australia 1-0 Oman
11-09 Oman 1-2 Australia
10-11 Australia 3-0 Oman
11-11 Oman 1-0 Australia
06-12 Oman 0-0 Australia
03-13 Australia 2-2 Oman