ប្រទេស​កម្ពុជា និង​ហុង​គ្រី បាន​ចុះ​កិច្ចព្រមព្រៀង​គ្នា​ដើម្បី​ជំរុញ​ពាណិជ្ជកម្ម​

​ភ្នំពេញៈ ប្រទេស​កម្ពុជា និង​ហុង​គ្រី​កាលពី​ថ្ងៃ​ម្សិលមិញ​បាន​ចុះហត្ថលេខា​លើ​កិច្ចព្រមព្រៀង​មួយ​ដើម្បី​ជំរុញ​ការវិនិយោគ ខណៈ​ពាណិជ្ជកម្ម​រវាង​ប្រទេស​មាន​កម្រិត​ទាប​បំផុត​។​