រឿង​ប្លែក​តង្វាយ​មាន់ ១០០០ ក្បាល​នៅ​ថៃ​

Doliprane TVC

​អ្នក​ស្រុកថៃ ថ្វាយ​តង្វាយ​មាន់ ១០០០ ក្បាល សុំឱ្យ​ដំណាំ​ម្នាស់​បាន​ផល​ល្អ​​កសិករ​ជា​ម្ចាស់​ការដ្ឋាន​ដាំ​ម្នាស់ នៅក្នុង​ស្រុក​ស្រ៊ី​រ៉ា​ឆា ខេត្ត​ឈុន​បុរី បាន​ថ្វាយ​តង្វាយ​មាន់ ១០០០ ក្បាល សុំឱ្យ​ដំណាំ​ម្នាស់​របស់គាត់​បាន​ផល​ល្អ និង បាន​តម្លៃ​ខ្ពស់ ។ ក្រោយពី​បញ្ចប់​ពិធី​តង្វាយ​ហើយ ម្ចាស់​ដំណាំ​ក៏បាន​នាំយក​មាន់​ដ៏​ច្រើន​នេះ ចែកជូន​ជា​អាហារ​ឱ្យ​សិស្សានុសិស្ស និង អ្នកភូមិ​ជិតខាង ៕សូរ្យកាន្ត

រឿង​ប្លែក​តង្វាយ​មាន់ ១០០០ ក្បាល​នៅ​ថៃ​

រឿង​ប្លែក​តង្វាយ​មាន់ ១០០០ ក្បាល​នៅ​ថៃ​

រឿង​ប្លែក​តង្វាយ​មាន់ ១០០០ ក្បាល​នៅ​ថៃ​

រឿង​ប្លែក​តង្វាយ​មាន់ ១០០០ ក្បាល​នៅ​ថៃ​

រឿង​ប្លែក​តង្វាយ​មាន់ ១០០០ ក្បាល​នៅ​ថៃ​

រឿង​ប្លែក​តង្វាយ​មាន់ ១០០០ ក្បាល​នៅ​ថៃ​

រឿង​ប្លែក​តង្វាយ​មាន់ ១០០០ ក្បាល​នៅ​ថៃ​

រឿង​ប្លែក​តង្វាយ​មាន់ ១០០០ ក្បាល​នៅ​ថៃ​