បេឡាជាតិ​របបសន្តិសុខ​សង្គម នឹងជំរុញ​ឲ្យករណី ដួលសន្លប់​ថយចុះ​ ក្នុងឆ្នាំ ២០១៦

ភ្នំពេញ៖ នៅក្នុងឆ្នាំ២០១៥ បេឡាជាតិ របបសន្តិសុខសង្គម (បសស) បានអះអាងថា ខ្លួនបានចំណាយ ថវិកាជាង ៣លានដុល្លា ជួយសម្រួលដល់ កម្មករកម្មការិនី ដែលមានបញ្ហាសុខភាព ឬករណីដួលសន្លប់។  

របាយការណ៍ពីបេឡាជាតិ របបសន្តិសុខសង្គម ឲ្យដឹងថា ការប្រើប្រាស់ថវិកា៣លានដុល្លា ចំពោះកម្មករកម្មការិនីជាង៣ម៉ឺននាក់ ជួបបញ្ហាទាំងស្រាលទាំងធ្ងន់ និងទទួលមរណភាព ដោយប្រការផ្សេងៗ។ នៅឆ្នាំ២០១៦នេះ បសស បានរៀបចំគ្រូបង្គោលប្រចាំនៅតាមរោងចក្រសហគ្រាស ដើម្បីណែនាំដល់កម្មការិនី ពីការថែរក្សាសុខភាព ដើម្បីជម្រុញឲ្យករណីដួលសន្លប់ថយចុះក្នុងឆ្នាំ២០១៦នេះ។

ក្រសួងនឹងដាក់ឲ្យដំណើរ ការរបបធានារ៉ាបរងសុខភាព ដែលធានារក្សាសុខភាពកម្មករកម្មការិនី ២៤ម៉ោង លើ២៤ម៉ោង។ របបនេះនិងឥទ្ធិពលចំពោះ សុខភាពកម្មករកម្មការិនី ប្រសីនណាពួកគេ មានជំងឺតិចតួច អាចទៅទទួលយកថ្នាំព្យាបាល ដើម្បីជាចំណែកមួយ ក្នុងការកាត់បន្ថយការដួលសន្លប់។
                   
បើតាមរបាយការណ៍ពីបេឡាជាតិ របបសន្តិសុខសុខសង្គម បានបង្ហញថា ក្នុងឆ្នាំ២០១៥ មានរោងចក្រចំនួន៣២ មានកម្មករដួលសន្លប់ចំនួន ១៨០៦នាក់ បើប្រៀបធៀបនឹង ឆ្នាំ២០១៤ កន្លងទៅថយចុះ ២រោងចក្រ ស្មើនឹងការថយចុះ៥.៨ភាគរយ៕

បេឡាជាតិ​របបសន្តិសុខ​សង្គម នឹងជំរុញ​ឲ្យករណី ដួលសន្លប់​ថយចុះ​ ក្នុងឆ្នាំ ២០១៦