តារាៗ​ចូលរួម​បុណ្យ​គម្រប់ ៧ ថ្ងៃ​សព វណ្ណ មករា ល្ងាច​មិញ


តារាៗ​ចូលរួម​បុណ្យ​គម្រប់ ៧ ថ្ងៃ​សព វណ្ណ មករា ល្ងាច​មិញ

បន្ទាប់​ពី​បាន​បង្ហាញ​នូវ​សមានទុក្ខ​នា​ពេល​កន្លង​មក តារា​ល្បីៗ​មួយ​ចំនួន បាន​ទៅ​ចូលរួម​ពិធី​បុណ្យ​គ្រប់ ៧ ថ្ងៃ​សព​តារា​ចម្រៀង វណ្ណ មករា ជា​ថ្មី​ម្ដង​ទៀត​កាល​ពី​ល្ងាច​មិញ​នេះ ដែល​រៀបចំ​ឡើង​នៅ​វត្ត​ទួលទំពូង។

 

ខាង​ក្រោម​នេះ​ជា​ទិដ្ឋភាព​ទាំង​ស្រុង៖

តារាៗ​ចូលរួម​បុណ្យ​គម្រប់ ៧ ថ្ងៃ​សព វណ្ណ មករា ល្ងាច​មិញ

តារាៗ​ចូលរួម​បុណ្យ​គម្រប់ ៧ ថ្ងៃ​សព វណ្ណ មករា ល្ងាច​មិញ

 

តារាៗ​ចូលរួម​បុណ្យ​គម្រប់ ៧ ថ្ងៃ​សព វណ្ណ មករា ល្ងាច​មិញ

 

តារាៗ​ចូលរួម​បុណ្យ​គម្រប់ ៧ ថ្ងៃ​សព វណ្ណ មករា ល្ងាច​មិញ

 

តារាៗ​ចូលរួម​បុណ្យ​គម្រប់ ៧ ថ្ងៃ​សព វណ្ណ មករា ល្ងាច​មិញ

 

តារាៗ​ចូលរួម​បុណ្យ​គម្រប់ ៧ ថ្ងៃ​សព វណ្ណ មករា ល្ងាច​មិញ

 

តារាៗ​ចូលរួម​បុណ្យ​គម្រប់ ៧ ថ្ងៃ​សព វណ្ណ មករា ល្ងាច​មិញ

 

តារាៗ​ចូលរួម​បុណ្យ​គម្រប់ ៧ ថ្ងៃ​សព វណ្ណ មករា ល្ងាច​មិញ