សម្តេចក្រុមព្រះ ច្រៀងចម្រៀង ឲ្យអ្នកម្នាងផល្លារាំ ក្នុងពិធីជួប សំណេះសំណាល អ្នកគាំទ្រ

ភ្នំពេញ៖ សម្តេចក្រុមព្រះ នរោត្តម រណឫទ្ធិ ព្រះប្រធានគណបក្ស រាជានិយមហ៊្វុនស៊ិនប៉ិច និងអ្នកម្នាង អ៊ុក ផល្លា នៅព្រឹកថ្ងៃទី១៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៦នេះ បានច្រៀងចម្រៀង ឲ្យអ្នកម្នាងផល្លារាំ  ក្នុងពិធីជួបសំណេះសំណាល នឹងប្រគល់ត្រាដល់ ប្រធានគណៈកម្មាធិការ ប្រតិបត្តិគណបក្ស ហ៊្វុនស៊ិនប៉ិចរាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ឃុំ សង្កាត់នៅទូទាំងប្រទេស៕

សម្តេចក្រុមព្រះ ច្រៀងចម្រៀង ឲ្យអ្នកម្នាងផល្លារាំ ក្នុងពិធីជួប សំណេះសំណាល អ្នកគាំទ្រ

សម្តេចក្រុមព្រះ ច្រៀងចម្រៀង ឲ្យអ្នកម្នាងផល្លារាំ ក្នុងពិធីជួប សំណេះសំណាល អ្នកគាំទ្រ

សម្តេចក្រុមព្រះ ច្រៀងចម្រៀង ឲ្យអ្នកម្នាងផល្លារាំ ក្នុងពិធីជួប សំណេះសំណាល អ្នកគាំទ្រ

សម្តេចក្រុមព្រះ ច្រៀងចម្រៀង ឲ្យអ្នកម្នាងផល្លារាំ ក្នុងពិធីជួប សំណេះសំណាល អ្នកគាំទ្រ

សម្តេចក្រុមព្រះ ច្រៀងចម្រៀង ឲ្យអ្នកម្នាងផល្លារាំ ក្នុងពិធីជួប សំណេះសំណាល អ្នកគាំទ្រ

សម្តេចក្រុមព្រះ ច្រៀងចម្រៀង ឲ្យអ្នកម្នាងផល្លារាំ ក្នុងពិធីជួប សំណេះសំណាល អ្នកគាំទ្រ